maandag 21 juli 2014

MeerlaagsGelul Over Dijkversterking

Soms vind ik een tekst waarvan ik denk:
Wie leest dit ? - Waar gaat dit over ? Moet ik dit als lezer begrijpen ?

Als u onderstaande al gaat lezen (en dat moet ik u afraden) - de samenvatting staat onderaan.


Pilot Meerlaagsveiligheid Marken
succesvolle afronding fase 1


In opdracht van Rijkswaterstaat doet Antea Group onderzoek doen naar de mogelijkheden van meerlaagsveiligheid van het eiland Marken. Dit doet Antea Group in de vorm van een MIRT onderzoek. (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport)
Inmiddels is de eerste fase van het onderzoek met succes afgerond.

In deze eerste fase is in een aantal ontwerpateliers met bewoners, de Eilandraad (en werkgroep Dijkversterking) en betrokken overheden gewerkt aan strategieën voor meerlaagsveiligheid.

Om de strategieën te ontwikkelen is eerst
een analyse gemaakt van de huidige kwaliteiten,
de opgaven die er liggen en de kansen (Gebiedsatlas). Daarna zijn mogelijke maatregelen bedacht in de vorm van ‘bouwstenen’. Deze losse bouwstenen zijn vervolgens via verschillende denklijnen/visies op het eiland gecombineerd tot zes onderscheidende strategieën. Hierin worden uiteenlopende mogelijkheden verkend en op onderdelen kunnen deze in de volgende fase met elkaar worden gecombineerd. De strategieën worden toegelicht in de publieksvriendelijke samenvatting (zie bijlage).

In fase 2 worden de meest kansrijke oplossingsrichtingen verder uitgewerkt. Eind oktober bestaat het resultaat uit drie kansrijke oplossingen voor de waterveiligheid op Marken. In het najaar besluiten de bestuurders of ze kiezen voor een meerlaagsveiligheidsoplossing en verdere uitwerking in een MIRT Verkenning.Samenvatting: Ook op Marken moeten we aan dijkversterking doen. Daar zijn bewoners en professionals veel over aan het praten. De uitkomst is nog ongewis maar het komt vast goed.


Het onderwerp boeit natuurlijk omdat de hele discussie over - en aanpak van - de dijkversterking
ook in EdamVolendam de aankomende jaren een grote rol gaat spelen.

Gelukkig zijn er nu ook mensen
die kunnen aantonen en durven te zeggen
dat het helemaal niet nodig is
of tenminste niet zo ingewikkeld
gemaakt hoeft te worden
dan nu het geval is. Kijk: dat is klare taal.

Maar of we verdrinken
in onbegrijpelijke teksten of in klare taal:
als de kwaliteit van de uiteindelijke dijkversterking net zo goed (of slecht) is
als de verslaggeving en de communicatie
en de organisatie ervan
zou ik een rubber bootje
op mijn dakkapel klaarleggen.

edamvolendamdigitaal@xs4all.nl