dinsdag 20 november 2018

Parkeergarage Korsnás: No Go Area

Donderdag 22 november as. komt het onderwerp Korsnás bebouwen en wel-of-niet ondergronds parkeren ook aan de orde in de gemeenteraad van EdamVolendam.


De mensen van ‘Korsnás moet beter’ laten het er nog niet bij zitten.
           Zij roepen de bevolking op om donderdag in groten getale
          naar het Vergadercentrum aan de Schepenmakersdijk te komen.
Daar zal onder meer Gerrit Heida het woord voeren namens het burgerinitiatief. Ook voormalig Rijksbouwmeester en architect Tjeerd Dijkstra zal een alternatief plan toelichten.

Bespreekronde Ia donderdag 22 november 19:30 uur
Grote Zaal Vergadercentrum Schepenmakersdijk
 
Raadsvergadering vanaf 22:30 uur
Punt 10: Voorstel tot vaststellen Visie Edam Vitaal.
(niet per ongeluk laat op de agenda !)                      


Lees het artikel hierover (onder aan dit blog) van Edam Vitaal (gemeentelijke werkgroep ter manipulatie en onschadelijk maken van alle andere initiatieven en ideeën over dit onderwerp voor wie geen leugen erg genoeg en geen kul-argument te gek is) en de reactie van Henri Leloup, Architect. Warder van 5 november 2018
https://www.stadskrant.net/nieuws/argumenten-voor-een-parkeergarage-onder-het-korsnas-terrein
 
Ik ben benieuwd of onze volksvertegenwoordigers - net als het gemeentebestuur - ook al
aan de leiband van de vastgoed-boys meetrippelen of dat er een of meer lokale politieke partijen zullen zijn die eindelijk de tanden eens zullen laten zien. Wat zal blijken is wie in welke fuik is gezwommen in de afgelopen jaren en welke ego's groter zijn dan de maatschappelijke taak.

Bouwen op het Korsnás-terrein. Met de eis voor een parkeergarage onder de bebouwing
(of - ook een optie - in de Balkenhaven).

Dat gaat niet gebeuren. Het Korsnasterrein gaat bedekt worden met een dikke plak zand.
Om de grote vervuiling van de bodem van dit terrein letterlijk toe te dekken.

Dieper graven dan 60 cm betekent
miljoenen extra kosten.

Sterker nog: graven maakt bouwen financieel onmogelijk. In vastgoedtermen: het project wordt waardeloos want verliesgevend.

Heel bijzonder dat hierover niet gesproken mag worden. Publiek geheim. Politiek achter-kamertjes-lijk.
Het onderwerp
- de vervuiling van de bodem op het Korsnás -
is een No-Go-Area.

Omdat er alleen maar verliezers zouden zijn.
De bouwers - de politici (die wel weten maar zwijgen)
en de toekomstige bewoners.

Dan maar liever bouwen en wonen
op een chemische vuilnisbelt.

De naam van de nieuwe wijk:
'Horen-Zien&Zwijgen'.

Net als bij De Pieterman - en De Broeckgouw:
gebouwd op een vuilnisbelt vervuild (asbest later toegevoegd) vervuild voormalig industrieterrein
of met nooit te testen grondwater.

http://evodammer.blogspot.nl/2018/03/korsnas-het-deksel-op-de-volgende.htmlhttps://evodammer.blogspot.com/2018/09/edamvolendam-parkeergarage-0.html 

 (gemeentelijke werkgroep ter manipulatie en onschadelijk maken van alle andere initiatieven en ideeën over dit onderwerp voor wie geen leugen erg genoeg en geen kul-argument te gek is)

(geknipt&geplakt vanaf www.groot-waterland maar daar heeft evodammer
geen toegang meer toe wegens het schaden van de belangenverstrengeling
en politieke vieze spelletjes van webmaster Piet Reijers / VVD)

Gemeentebestuur ziet niets in ondergronds parkeren

Aankomende donderdag 22 november wordt het visiedocument ‘Edam Vitaal’ besproken in de gemeenteraad. Het bevat op hoofdlijnen de contouren voor de invulling van de Hoogstraat en omgeving èn het Korsnäs-terrein.

Duidelijk wordt dat het gemeentebestuur niet kiest voor ondergronds parkeren. En het laat ruimte om wat extra woningen te bouwen op het Korsnäs-terrein.

Het college ziet geen reden om eerst verschillende varianten uit te werken om te onderzoeken of een verdiepte of half verdiepte parkeergarage haalbaar is. In antwoord op vragen van verschillende raadsfracties wordt gesteld dat de in het participatietraject aangedragen argumenten afdoende zijn om niet in te zetten op ondergronds parkeren. Volgens het college bestaat er te weinig draagvlak in Edam: ondernemers moeten bereikbaar zijn, betaald parkeren wordt niet als wenselijk gezien en de garage zal extra verkeer naar het centrum trekken. De argumenten zijn gekoppeld aan het idee dat een parkeergarage alleen haalbaar is als betaald parkeren wordt ingevoerd. Ook in het centrum van Edam.

Singelweg
Voor de Singelweg worden momenteel verschillende varianten onderzocht. Hier zou in de toekomst de tweede en derde auto gestald moeten worden voor centrumbewoners. In het centrum zal alleen nog ruimte zijn voor de eerste auto van een huishouden. Ook de auto’s van bezoekers moeten hier geplaatst gaan worden.

Metingen
Op dinsdag 28 juni 2018 zijn metingen uitgevoerd naar de parkeersituatie in Edam. De metingen zijn iedere twee uur tussen 06.00 en 18.00 uur uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat er geen noemenswaardige parkeerproblemen bestaan. De bezettingsgraad ligt volgens het onderzoek op 58,6% (10.00 uur) en 74,9% (06.00 uur).
Op basis van het onderzoek en de wensen die zichtbaar zijn geworden tijdens de participatie bijeenkomsten wil het college het plein aan de Baanstraat behouden als parkeervoorziening. Hier moeten onder meer de auto’s komen van de toekomstige bewoners uit de Hoogstraat.
De wens van ruim 1.000 Edammers om juist wel een ondergrondse parkeervoorziening te realiseren wordt dus niet gehonoreerd. Wel ziet het gemeentebestuur wat ruimte voor extra woningen op het Korsnäs-terrein. Het laatste plan bevatte slechts ruim 60 woningen. In Edam klinkt al jaren de roep om (veel) meer woningen.

Oproep
De mensen van ‘Korsnas moet beter’ laten het er nog niet bij zitten. Zij roepen de bevolking op om donderdag 22 november in groten getale naar het Vergadercentrum aan de Schepenmakersdijk te komen. Daar zal onder meer Gerrit Heida het woord voeren namens het burgerinitiatief. Ook voormalig Rijksbouwmeester en architect Tjeerd Dijkstra zal een alternatief plan toelichten.

De Visie op Edam vindt u op www.edamvitaal.nl Deze website geeft een overzichtelijk beeld aan de hand van vier peilers: wonen, economie, openbare ruimte en maatschappelijke wensen.
Na vaststelling van de visie kunnen de ontwikkelkaders voor de diverse projecten worden voorgelegd. Dan kunnen op projectniveau de concrete kaders gesteld worden binnen de doelen van de visie.

Deze ontwikkelkaders zullen in januari aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd. Volgens het college zal het dan in de meest gunstige omstandigheid nog zeker een jaar duren alvorens met de herbouw begonnen kan worden.