vrijdag 1 december 2017

EdamVolendam Faalt Weer In De Strijd Tegen Vuurwerkoverlast

De gemeente EdamVolendam verspreidt in deze dagen een nieuwsbericht over vuurwerk. Dat moeten ze doen. Het is standaard-beleid. Daar betalen we ze - belastinggeldgewijs - voor.  Het artikel (dat overigens uitsluitend over bestraffen / repressie gaat) staat onderaan in dit blog.

Dweilen met de kraan open.
Over de waarheid van en de effectiviteit van alles dat ze schrijven
zouden we nog eens een discussie kunnen hebben.
Ga ik niet doen. Ik vat het maar samen als:

ons gemeentebestuur doet
Bromsnor-achtig
waartoe het minimaal
wettelijk/ambtelijk verplicht is
en hoopt dat het snel 2 januari 2018 wordt
en dat de schade
a.g.v. van het vuurwerk 
mee zal vallen.
Weer 11 maanden
van het probleem verlost.Van geen enkele politieke partij of politicus iets gehoord of gelezen over initiatieven voor een (al-of-niet-deels) vuurwerkverbod. Daar vallen vast - nog - geen kiezers mee te behagen. Principes zijn voor politici namelijk net vuurpijlen: ze zijn duur - ze zijn mooi - ze gaan hoog&hard en vallen dan stilletjes en in het donker als afval naar beneden.

https://www.volkskrant.nl/opinie/-de-lol-van-het-afsteken-van-vuurwerk-weegt-niet-meer-op-tegen-de-schade~a3570047/

Wat ik heel erg mis in de publicatie van onze gemeente is beleid dat verder gaat
en wel tot positieve resultaten zou leiden. Een beetje stoer doen met BOA's - HALT en de wat de wet ons voorschrijft schiet natuurlijk niet op.
 
(huis-)dieren en hun baasjes
Ik mis een visie op het effect van vuurwerk op (huis-)dieren. Niet alleen het lawaai en licht en de stress van het moment dat ze bang maakt maar ook de gedragsschade en de rotzooi waar ze dan de rest van het jaar in verder mogen leven. Vaak maken huisdieren-bezitters extra kosten voor hun lievelingen a.g.v. het afsteken van vuurwerk en de schade aan de gezondheid van hun huisdier hiervan. Een optie zou zijn (huis-)dieren-baasjes te verenigen en zo hun stem te laten horen in dit dossier.

 
Lichamelijke en Psychische schade
Geen woord over gemiddeld 500 gewonden (met een beetje geluk geen doden) bij de vuurwerk-afstekers / omstanders. 
(95 % man / 10 tot 35 jaar / gemiddeld lager opgeleid) en de effecten daarvan in psychische - maatschappelijke - sociale en economische zin. Letterlijk 'collataral damage'  (onbedoelde onvermijdelijke schade) waar we ná oud&nieuw niet meer over hoeven na te denken.  Fysieke schade is voor de zorgverzekering. Levenslange gevolgen voor de maatschappij. Mentale schade voor het slachtoffer zelf. Materiële schade voor de gemeenschap. Over de sociale schade is weinig bekend maar die is er wel: mensen die het hele jaar door last houden van angsten en nervositeit en daar naar gaan leven.

De sfeer waarin vuurwerkafsteken nu zit is van 'ik-ben-wie-ik-ben-en-ik-doe-wat-ik-doe-schijt-aan-de-rest' Dat vreet het hele jaar door aan de manier waarop we met elkaar omgaan.

Maatschappelijke kosten
Over de maatschappelijke kosten wordt liever niet gesproken.
De schattingen lopen uiteen van 300 tot 500 miljoen in een ander onderzoek
tot bijna één miljard. Niet zo gek als we het hebben over 11.000 inicidenten.


 
Echt goed onderzoek is er nooit naar gedaan.
Het blijft een beetje gissen.  http://www.staakthetvuren.com/bijlage%20Consumentenvuurwerk%20calculaties.pdf
 
 

 


  • kosten door letsel en psychische schade  
  • de kosten voor schade aan auto's, huizen en bushokjes
  • de kosten voor de inzet van brandweer, politie en ambulances
  • kosten voor het verlies aan arbeidsproductiviteit
  • kosten voor gezondheidszorg
  • kosten voor het opruimen van het afval
  • kosten voor de milieuschade  

Kosten directe materiële schade
Elk jaar verschijnen er in de media berichten over de directe materiële schade. Dan moet u denken aan opgeblazen afvalbakken - brandjes - gebroken ruiten e.v.a. Gemiddeld gaat het concreet om een (schijnbaar) relatief klein bedrag van 10 tot 20 miljoen euro maar niemand die er écht zicht op heeft.
 

Als voorbeeld een opgeblazen afvalbak.

De bak zelf kost € 150,-. Het opruimen en opnieuw neerzetten en de ambtelijke handelingen (bestellen - administreren - planning - vervoer - controle e.a.) maakt dat bedrag vele malen hoger is dan in de cijfers is terug te vinden. Een onderzoek uit 2009 gaat er van uit dat er misschien wel tot € 100.000.000,- aan verborgen kosten zijn. 

Als elke gemeente per inwoner één euro per inwoner kwijt is aan alle organisatie - voorbereidingen - de dagen zelf - de afhandeling erna (wat mij een laag-ingeschat bedrag lijkt) kunt u zelf inschatten wat de werkelijke materiële/financiële schade wellicht is.

Tip: als mensen u lastigvallen met het argument dat vuurwerk nu eenmaal 'traditie' is kunt u hen
van repliek dienen met het feit dat de traditie gaat over vuurwerk om 00.00 uur 's nachts wanneer het Oude Jaar wordt uit-geluid en het Nieuwe Jaar wordt verwelkomd. Dát is de traditie.

De rest is jeugd van mannelijke kunnen tussen 12 en 35 jaar die zich vandalistisch te buiten gaan aan overlast en schade veroorzaken omdat de vuurwerkfabrikanten en vuurwerkverkopers daar geld aan verdienen.

 

 


Wat zouden wij in EdamVolendam
als beginnetje aan een oplossing
kunnen - mag ik schrijven moeten - doen ?

1  Geef veel en vooral de goede informatie over vuurwerk-afsteken
    en de gevolgen daarvan. Niet alleen over strafbaarheid en repressie
    maar in veel bredere zin.

2  Start in de gemeenteraad de discussie over een al of niet beperkt
    vuurwerk-afsteek- verbod. Of het instellen van vuurwerkvrij zones.
    Dwing de verschillende lokale politieke fracties en lokale bestuurders
    hierover een standpunt in te nemen.

3  Hef extra lokale belasting op vuurwerk. Gebruik dat geld voor de schade.
    Beter nog: verbied de verkoop van vuurwerk binnen de eigen gemeente.
    (vergunning intrekken)

4  Faciliteer burgers die initiatieven nemen t.a.v. het streven naar een
    lokaal vuurwerkverbod met subsidie en voorzieningen en ambtelijke ondersteuning.
 
5  Richt een meldpunt in waar mensen de door hen ervaren/geleden schade kunnen
    melden en maak afspraken over de reactie op zo'n melding.
 
6 Faciliteer burgers/organisaties die initiatieven nemen t.a.v. opruimen en schoonmaken
   in de vorm van geld - materiaal - ondersteuning. Bij koop van vuurwerk krijgt iedereen    een bezem - stoffer&blik - werkhandschoenen - vuilniszak - vuilgrijper.
 
  
N.B.:
De gemeente EdamVolendam
heeft sinds 2013 van NederlandSchoon
€ 200.000,- subsidie gekregen 
ter ondersteuning van maatregelen tegen zwerfvuil.
Dat geld is daar nooit aan besteed.
Dat geld is 'verdwenen'. Vragen daarover
zijn nietszeggend en zelfs onwaar beantwoord.
Dat geld moet nog ergens zijn.

 
Misschien toch nog eens
goed zoeken
naar die twee ton 
als bijdrage
in het  voorkomen van
en
opruimen van vuurwerk-zwerf-afval ?
UPDATE:
niet geheel toevallig vandaag het rapport van de Raad Voor De Veiligheid.
https://nos.nl/artikel/2205355-onderzoeksraad-voor-veiligheid-bepleit-verbod-vuurpijlen-en-knalvuurwerk.html

Bron: gemeente Edam-Volendam

Edam-Volendam treedt op tegen vuurwerkoverlast:
extra geld voor handhaving en Halt-afdoening

Net als vorig jaar heeft de gemeente Edam-Volendam een kort lontje rond oud en nieuw. De gemeente gaat streng opgetreden tegen vuurwerkoverlast. Ook dit jaar is er extra geld uitgetrokken voor handhaving in de maand december. De politie en de Boa’s hanteren een strikte lijn bij het opvolgen van geconstateerde overtredingen. Zo zijn de Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) dit jaar voor het eerst bevoegd om minderjarige overtreders direct door te verwijzen voor een Halt-afdoening.

Officiële afsteektijden
Het veelvuldig te vroeg afsteken van (illegaal) vuurwerk is voor veel inwoners van Edam-Volendam een stevige inbreuk op het woongenot en het veiligheidsgevoel. De gemeente beschouwt deze overlast als onacceptabel. De officiële tijden wanneer vuurwerk mag worden afgestoken is op Oudejaarsdag van 18.00 uur tot Nieuwjaarsnacht 02.00 uur. Een ieder die buiten deze officiële tijden vuurwerk afsteekt is in overtreding.

Wat is een Halt-afdoening?
Jongeren die zich schuldig hebben gemaakt aan, in dit geval, overlast met vuurwerk, kunnen de keus krijgen; naar de officier van justitie of naar Halt. In een Halt-afdoening kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.
Als de jongere alle afspraken met Halt is nagekomen stuurt Halt een positief advies naar de officier van justitie. De zaak is hiermee afgedaan.

Meldpunt vuurwerkoverlast
Ook  dit jaar heeft de gemeente weer het meldpunt geopend waar u overlast door vuurwerk kunt melden. Door een e-mail te sturen naar vuurwerkoverlast@edam-volendam.nl krijgt de gemeente een beter inzicht in de overlastlocaties. Tevens stelt het de Boa’s in staat om gedurende de diensttijden doelgericht en snel te werk te gaan in het voorkomen of bestrijden van vuurwerkoverlast.

Brief aan ouders
Ouders met kinderen in de leeftijd van 10 tot 18 jaar ontvangen komende tijd een brief van burgemeester Sievers. In deze brief wijst de burgemeester de ouders op hun verantwoordelijkheid om vuurwerkoverlast, veroorzaakt door hun kinderen, tegen te gaan. Ook worden ze gewaarschuwd voor de gevaren van het vroegtijdig afsteken van (illegaal) vuurwerk en de eventuele sancties die daar aan verbonden zijn.
Update:

BOA’s Edam-Volendam: controles vuurwerkoverlast, helaas geen jeugd aangetroffen


Dit weekend extra aandacht voor vuurwerkoverlast.Met extra toezichthouders controles uitgevoerd in, onder andere blokgouw 7 & 8, Broekgouw inclusief ecopark, Middengebied en oude kommen Edam en Volendam.
Wel wat klappen gehoord, helaas geen jeugd aangetroffen.

(een positieve) UPDATE

BOA’s brengen deukje aan in hoeveel illegaal vuurwek


De laatste dienst van 2017 zit er op. In ieder geval een klein deukje in de hoeveelheid illegaal vuurwerk weten te krijgen.Wij wensen iedereen een veilige jaarwisseling en voor 2018 veel vreugde, geluk en goede gezondheid.

Dank u wel meneer/mevrouw BOA. Insgelijks.
Tot eergisteren was het inderdaad opmerkelijk stil qua vuurwerk.
Vermoedelijk dankzij uw goede werk. Hulde.

https://vuurwerkoverlast.nl

 Wij willen dat Oud en Nieuw voor iedereen weer een feest wordt. Voor heel veel mensen (én dieren) wordt de jaarwisseling echter ronduit vergald door vuurwerkoverlast. Het afsteken van vuurwerk resulteert jaarlijks in ernstige verwondingen, vaak bij onschuldige omstanders. Vuurwerk is ook nog eens slecht voor het milieu en de gezondheid.

Vuurwerk hoort in onze ogen thuis in professionele handen en niet in die van amateurs. Het in stand houden van de huidige vuurwerktraditie staat niet in verhouding tot de letsels, de schade, de veiligheidsproblemen en de maatschappelijke overlast die vuurwerk tot gevolg heeft. Steeds meer gemeenten stellen daarom vuurwerkvrije zones in. Maar dat is niet genoeg.
We bepleiten een hervorming van de vuurwerktraditie, waarbij vuurwerk niet langer door amateurs wordt afgestoken, maar door professionals. Net als in veel andere landen kunnen gemeenten professionele vuurwerkshows organiseren waar iedereen van kan genieten, zonder overlast, schade en slachtoffers.
Samen met 16 artsenorganisaties roept GroenLinks het kabinet op om een verbod op consumentenvuurwerk in te stellen. De organisaties die het vuurwerkmanifest hebben ondertekend zijn:
- Nederlands Oogheelkundig Gezelschap
- VISION 2020 Netherlands
- Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN)
- Nederlandse Vereniging van Orthopisten
- Optometristen Vereniging Nederland
- Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC)
- Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
- Hoornvlies Patienten Vereniging
- Algemene Nederlandse Vereniging ter voorkoming van Blindheid (ANVVB)
- Het Oogziekenhuis Rotterdam
- Het Oogzorgnetwerk
- European Society of Ophthalmology
- Oogfonds
- Oogvereniging
- Koninklijke Visio
- Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulpartsen (NVSHA)
- Meldpunt Vuurwerkoverlast
- GroenLinks