vrijdag 5 juni 2015

Schijten Op De Stoep


'En dat zetten ze dan lekker midden op de stoep. Laat ze op hun eigen stoepie gaan schijten !' moppert de langslopende en ge-irriteerde meneer met-fiets-aan-de-hand als hij ziet dat ik hier een foto van maak.

Ik kan hem geen ongelijk geven. Maar ja.
Soms is het even niet anders.

Je ziet ze steeds meer:
een eco-toilet-voorziening voor mensen die op die locatie aan het werk zijn en (al of niet hoge) sanitaire noden hebben (Hoe deden ze dat vroeger toch ? )

In dit geval midden op het trottoir.

Het was voor mij wel reden om eens op te zoeken wat de regelgeving voor openbare/eco-toiletten is.


En dan word je als voorzitter van de VoetgangersverenigingEdamVolendam wél verdrietig.

Ik vind al 3 regels
die overtreden  worden
(ik heb ze blauw gemaakt)
maar
- erger nog -
ik mis de belangrijkste.

Ik heb deze regel
- in het rood -
toegevoegd.

Nu de rest van Nederland nog.
B E S L U I T:
Nadere regels bij plaatsing van objecten op openbare plaatsen
Tijdelijke bouwobjecten
 
Artikel 1. Definitie bouwobject
In deze nadere regels en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder bouwobject: (verplaatsbaar) materiaal en/of materieel ten dienste van bouw- en onderhoudswerkzaamheden of van de daartoe betrokken personen, zoals bijvoorbeeld steigers, puinbakken, containers, keetcontainers, verhuisliften, pompinstallaties, eco-toiletten, stenen, cement, zand en tegels.
 
Artikel 2. Criteria plaatsen van tijdelijke bouwobjecten
Het is toegestaan tijdelijke bouwobjecten te plaatsen indien wordt voldaan aan elk van de volgende voorwaarden:
  • a.     Het is toegestaan tijdelijk maximaal 4 bouwobjecten te plaatsen indien de duur van de ingebruikname van een openbare plaats aaneensluitend niet langer dan 4 weken bedraagt.
  • b.     Tijdelijke bouwobjecten worden volgens de richtlijnen van de CROW publicatie 130 “Richtlijnen voor het markeren van onverlichte obstakels” geplaatst.
  • c.     De minimale afstand tussen een te plaatsen object en een kruispunt dient ten minste 15 meter te zijn.
  • d.     Uitgangen en nooduitgangen moeten worden vrijgehouden.
  • e.     Brandkranen en aansluitingen voor blusleidingen moeten worden vrijgehouden.
  • f.     Objecten dienen dusdanig geplaatst te worden dat zij het zicht op verkeer, verkeersborden en andere verkeersaanwijzingen niet belemmeren. Het is niet toegestaan om objecten te bevestigen aan verkeersborden, bewegwijzeringborden, bruggen, viaducten, lichtmasten of stoplichten.
  • g.     Wortels van bomen mogen niet worden beschadigd.
  • h.     Materialen worden zo opgeslagen, dat ze niet in het gemeentelijk riool kunnen komen.
  • i.      Ecotoiletten mogen niet worden geplaatst op een doorgaande route voor voetgangers of zodanig worden geplaatst dat voetgangers er last of hinder van ondervinden.