vrijdag 16 februari 2018

Wethouder Koning van EdamVolendam Maakt Er Een Zooitje Van

Er waren al eerder berichten dat wethouder Koning van het college van B&W van EdamVolendam zowel intern als naar buiten toe onthutsend zwak functioneert. Zijn ‘bijdrage’ aan de raadsvergadering van gisteravond staven dat idee.

Je gelooft je oren niet. In de gemeenteraadsvergadering van vanavond stelt wethouder Koning dat De Lange Weeren - alleen voor Volendammers - bebouwd moet worden. Er moeten 740 woningen komen. Ofschoon er veel minder nodig zijn en de discussie over wat voor een soort woningen nog moet beginnen.

Het kost overigens 10.000 euro per woning extra vanwege afspraken over Natura2000 (hier bouwen - ergens anders groen creëren). En wie gaat dat betalen ? Het schijnt zelfs zo te zijn dat we gaan proberen het groen dat we hier kwijtraken elders in de provincie Noord-Holland te ‘verkopen’. Te zot voor woorden dus.

Zijn eigen fractie KRAS heeft een paar dagen geleden een vlammend artikel in de NiVo geplaatst waarin sprake zou zijn van +200 woningen (dus exclusief de plannen voor De Lange Weeren) en nog een aantal projecten te gaan. (Vreemd genoeg wordt Korsnas /+/- 80 wooneenheden niet genoemd).

Hij maakt het alleen maar erger door ook nog te stellen dat .............lees verder op www.ev-opinie.nl en klik  HIER

donderdag 15 februari 2018

Dilemma Van Een Buurtschoonmaker

De (voor-)drinkende jeugd laat nog wel eens een drankfles achter op straat.
In voorkomende gevallen stukgegooid.

Op mijn schoonmaakrondje gisteren vond ik zo'n fles. (wodka is populair bij de jeugdige drinker)
Versplinterd en verspreid over het trottoir en de rijweg.

Dan raap&veeg je dat (tena honorem) op.
Daarmee je eigen dilemma creërend.

Laat ik het demonstratief hoopje-gewijs liggen ?
(als voorbeeld)

Ter leringh-ende-vermaeck ?
(het belerende vingertje
van de ex-onderwijzert)

Of omdat ik wel wil opruimen en schoonmaken en opveeg-klaar wil neerleggen
maar het ten ene male verdom
om andermans troep op te ruimen ?
(ik ben Gekke Gerritje niet)

Of omdat ik vind dat de buurtbewoner
wiens stoepie het is - of de hondenbezitter
die zich er qua hondenwelzijn zorgen om maakt -
ook zelf een beetje moeite kan doen en het zelf wel even weg kan halen ?
Ik leg het opruimklaar neer - u haalt het weg of zulks ?

Makkelijker kan ik het niet maken.
Principiëler wel

In EdamVolendam is een groep mensen die ongevraagd en vaak onopvallend
(en vaak ondergewaardeerd / zeker door het gemeentebestuur zelf)
zwerfvuil rapen. (en dan heb ik nog niet eens over de €200.000,-  subsidie die EdamVolendam in de afgelopen jaren kreeg om zwerfafval te voorkomen en op te ruimen die 'zomaar' verdwenen is).Sommigen van die openbare-ruimte-opruimers doen hun maatschappelijke taak
zonder dilemma's onder het motto:
niet lullen maar poetsen.

Anderen lullen liever over hun poetsen.

edamvolendamschoon@xs4all.nlevodammer schreef hier eerder over:
https://evodammer.blogspot.nl/search?q=alcohol+jeugd


zaterdag 10 februari 2018

Majesteitsschennis Of Toekomst Van Het Verleden ?

Vandeweek is er in de tweede kamer gepraat
over het aanpassen van de wet
inzake majesteitsschennis.

Wat evodammer betreft een goede zaak.
Het koningshuis en alle oranje-franje eromheen
is een sneu ouderwetsch en vooral
beschamend fenomeen.

We waren ooit een republiek
De oranjes hebben die van ons afgepakt
We worden weer een republiek

26 juli wordt onze nieuwe
nationale feestdag:
De Dag Van  De Repubiek

Klik hier met de rechtermuisknop om afbeeldingen te downloaden. Om uw privacy te beschermen, is het automatisch downloaden van deze afbeelding van internet verhinderd.

Republikeins Genootschap

Stemming over majesteitsschennis

Geen bijzondere straffen meer voor belediging koning
Vanavond wordt in de Tweede Kamer gestemd over een plan van D66 om majesteitsschennis als apart delict te schrappen. De democraten stellen dat Willem Alexander goed in staat is om zichzelf voor een rechter te verdedigen als hij wordt beledigd; eigenlijk net als het overgrote deel van zijn ‘onderdanen’.

Indiener van het voorstel Kees Verhoeven hoopt, buiten zijn regeringspartners om, voldoende steun in het parlement te krijgen.

Vrij onderwerp
De coalitie is vooralsnog verdeeld over het plan; de confessionelen in het kabinet overwegen het voorstel onschadelijk te maken door een amendement toe te voegen waardoor belediging van de koning en zijn familie alsnog zwaarder gestraft wordt. Majesteitsschennis behoort tot de 'vrije' onderwerpen van de regering Rutte-III; er is geen standpunt over ingenomen in de formatie afgelopen jaar.
Oppositiepartijen SP, PvdA en GroenLinks hebben aangegeven de wet van Verhoeven te steunen. Ook PVV neigt naar een stem voor afschaffing.

Voorhistorisch
Afgelopen weken roerden Oranjeverenigingen in het land zich al over het D66-plan. De fanclubs van de koning stellen dat ‘Willem Alexander als normaal mens wordt neergezet, maar dat is hij natuurlijk niet.’
De wet die majesteitsschennis verbiedt stamt uit 1881 en legt overtreders een celstraf op van maximaal 5 jaar. In het verleden kregen meerdere politici, journalisten en schrijvers de straf al opgelegd; zelden zaten ze de volle termijn uit in de cel. Den Haag buigt zich al sinds de 'Fuck de Koning'-affaire uit 2015 over het verouderde wetje. 
D66 heeft moeite zich tussen de andere Oranjeklanten in het kabinet staande te houden. Eerder al gaf de partij - die eens nota bene opgericht om de politiek en de staatsinrichting ‘te democratiseren’ – aan in de huidige samenwerking met VVD geen punt te maken van de schimmige financiering van het koningshuis. Dat bleek niet de enige opoffering voor regeringsdeelname; ook het referendum werd als kroonjuweel over boord gegooid.

Code Oranje
Buitenlandse media verbazen zich al langer over het vreemde wetje waarin straffen voor belediging van de koning is geregeld. Ze zijn wat dat betreft ook wel wat gewend; eerder botste persbureau AP al met de Oranjes over de opgelegde mediacode die verbiedt om buiten strak-geregisseerde persmomenten foto's van de monarchen te maken en vragen te stellen. De Amerikaanse journalisten gingen naar de rechter maar die stelde de Hollandse vorsten in het gelijk. 


 

 
 

Afschaffing majesteitsschennis:
een afleidingsmanoeuvre


Hans Maessen
Voorzitter Republikeins Genootschap

Met de discussie die de Tweede Kamer zal gaan voeren over het D66 wetsvoorstel om majesteitsschennis uit het Wetboek van Strafrecht te halen, gaat de Nederlandse politiek de principiële discussie over de monarchie uit de weg.  Ook al zou de Koning in toekomst zelf aangifte moeten doen als hij zich beledigd voelt, dat verandert niets aan het instituut van de monarchie.  Zo kan elke partij voor de Bühne zich profileren zonder over de principes van de democratie te praten.

Nu D66 niet langer steunt dat de Koning belasting moet betalen, heeft deze partij behoefte haar republikeinse profiel scherper te stellen.  De overige coalitiegenoten willen majesteitsschennis behouden.  Dat deze discussie in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvindt en in het kabinet tot een vrij issue is verklaard, past in dit geheel.  Wel over randverschijnselen maar niet over het wezen van de democratie praten.

Een principieel standpunt over de monarchie kost stemmen, maar een standpunt over zoiets als majesteitsschennis kan juist steun opleveren bij de achterban.

Propaganda
De monarchie heeft zich goed verschanst in Nederland.  De politieke en maatschappelijke elite gebruikt de monarchie om haar status te behouden en zal haar verdedigen.  Hoe dichter bij de macht hoe meer de discussie er over wordt vermeden en hoe vanzelfsprekender de steun voor dit instituut.  De Grondwet is zo onwijzigbaar dat er een daadwerkelijke revolutie moet plaatsvinden om de monarchie te verjagen.  En de burger wordt van jongs af aan op oranje geconditioneerd.  Dat begint met de koningsspelen, gevolgd door een gebrek aan onderwijs over democratische uitgangspunten, tot dagelijkse oranje propaganda georkestreerd door de Rijksvoorlichtingsdienst.

Tegenstrijdig
Het is in Nederland niet gangbaar om overtuigd republikein te zijn en al helemaal niet om er ook consequenties aan te verbinden.  Een Kamerlid met een dissidente mening over de monarchie stelt zijn carrière in de waagschaal.  Op verjaardag feestjes is iedereen vanzelfsprekend vóór afschaffing van die ouderwetse majesteitsschennis, maar afschaffen van de monarchie is zo’n gedoe en er zijn belangrijkere zaken.  En dus blijft alles hetzelfde.

De Nederlandse democratie voldoet op vele terreinen niet aan de internationaal geldende maatstaven.  Onze Grondwet is intern tegenstrijdig door iedereen gelijk te stellen behalve de Koning.  Het grondrecht als burger de Grondwet te toetsen is in Nederland onbekend.  Vrijheid van meningsuiting is een centraal uitgangspunt, maar majesteitsschennis valt daar weer buiten.

Transparant
Het aandeelhouderschap van de oranjes in Shell en andere bedrijven toont aan dat een monarchie en een democratie niet verenigbaar zijn.  Een internationaal uitgangspunt is dat elke ambtsdrager transparant moet zijn over zijn zakelijke belangen.  Aandelen e.d. moeten op afstand worden gezet om de onafhankelijkheid en integriteit te waarborgen.  De Koning, die als staatshoofd veel invloed heeft, is niet transparant over zijn vermogen.  In een situatie zoals in Groningen kan de burger derhalve niet vertrouwen op de integriteit van het staatshoofd.  De belangen van de oranjes in Shell brengen dit eens te meer voor het voetlicht.

Cabaretiers varen wel bij de monarchie.  Juist die onrechtvaardigheid en ondoorzichtigheid geeft ze de kans stevig kritiek op het Koningshuis en de monarchie te geven.  Ze schuren daarbij graag tegen majesteitsschennis aan om het extra pikant te maken.  Want wie durft nu een cabaretier voor het gerecht te slepen.  Maar ook dat bevestigd alleen maar de bestaande situatie.  Humor en kritiek van de zijlijn doen de monarchie alleen maar meer gedijen want het hoort er nu eenmaal bij in Nederland.

Domheid
De monarchie komt in Nederland waarschijnlijk aan een eind door een implosie.  Domheid en arrogantie van het Koningshuis zelf, zoals met de Greet Hofmans, Lockheed en Zorreguieta affaires, leidden in het verleden tot constitutionele crises.  In die situaties is er een kans de monarchie om ver te werpen.  Pas dan zal in Nederland het debat gevoerd moeten worden over onze democratische principes.
 

Meer horen van het Republikeins Genootschap? 

Vanmiddag was secretaris Floris Müller in de uitzending bij het Radio1Journaal om te praten over De Akte van Verlatinghe (1581) en een Republikeinse feestdag.

 Uitzending vind je HIER (vanaf +/- 8:00 minuten)

        
Copyright © 2018 Republikeins Genootschap, All rights reserved.
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich hebt opgegeven als lid of als symphantisant van Republikeinen.nl

Republikeins Genootschap

p/a Oudegracht 36

Utrecht, 3511 AP

Netherlands

Klik hier met de rechtermuisknop om afbeeldingen te downloaden. Om uw privacy te beschermen, is het automatisch downloaden van deze afbeelding van internet verhinderd.

Klik hier met de rechtermuisknop om afbeeldingen te downloaden. Om uw privacy te beschermen, is het automatisch downloaden van deze afbeelding van internet verhinderd.

Klik hier met de rechtermuisknop om afbeeldingen te downloaden. Om uw privacy te beschermen, is het automatisch downloaden van deze afbeelding van internet verhinderd.
 

 

zondag 4 februari 2018

Gelijke Monniken Gelijk Reclamebordenleed ?

Zoals u op de foto's kunt zien zwierven er al een paar maanden zwerf-reclameborden in onze wijk.
Het&der. Kris-kras. Lukraak. Soms maanden over tijd. Wel neergezet. Nooit meer weggehaald.
(ter illustratie: 22 november / 10 december / 24 januari)
Het meisje met het rode mutsje. Je zou een hekel aan dat kind krijgen.

Op enig moment gaat dat irriteren.
Hoeveel gemeentelijke medewerkers
rijden er dagelijks niet langs.
Zien ze het dan niet ? Boeit het hen niet ?
Waarom niet even actie ondernomen ?
Is dit die 'nieuwe aanpak' die ons
dorp mooier&schoner&veiliger moeten maken ?
Waar zijn de BOA's als je ze nodig hebt ?


Of is het de bekende 'piep-cultuur' ?
Als niemand klaagt zijn er blijkbaar geen problemen
en gebeurt er ook niks. Derhalve blijft de troep liggen.

Als wij dat thuis zo zouden doen was het in no-time een teringbende.
Maar bij de gemeente EdamVolendam kan het blijkbaar.

Ik ben zo vrij geweest
deze zooi
voor de deur
van ons stadskantoor
neer te pleuren.

De weddenschap is:
als ze maanden bij ons op straat zwerven is dat geen enkel probleem.

Als ze voor de deur van Fort Stadskantoor liggen zijn ze binnen een uurtje weg. Want dan is het opeens wél een probleem.Alle dieren zijn tenslotte gelijk.
Maar sommigen dieren zijn
méér gelijk dan andere.
(vrij naar G. Orwell)

Waarom zijn de bananen krom ? Dáárom zijn de bananen krom.
Zo gaat dat hier in bananenrepubliek EdamVolendam.

Ik zal het morgen even voor u controleren. Dat van die bananen en of die zwerf-reclameborden
nu wél al snel weg zullen zijn. De bloemen voor de winnaar van de weddenschap (wij)  hebben we hier thuis alvast in de vaas gezet.


De enige échte goede oplossing zou zijn een algeheel verbod op het plaatsen van deze
overbodige ongewenste zooi op onze trottoirs. Net als in vele andere wel-modern&praktisch denkende gemeenten. Daar zouden de verkeersveiligheid - verkeersdeelnemers / vooral voetgangers en de kwaliteit van de openbare ruimte heel erg mee zijn gediend. We missen er - ook financieel - helemaal niks aan. Opgeruimd staat netjes.

Wellicht ten overvloede (om deze gekte in proporties te plaatsen): er zijn in dit geval 2x 30 reclameborden neergezet. Reclame om je op te geven voor het Regio-college. Om hoeveel belanghebbenden zou het hier gaan aan potentionele leerlingen/hun ouders ? 10 ? 50 100 ? Zou een briefje-mee-naar-huis van school of een poster op het prikbord of een flyer van de leraar of een appje via internet niet ruimschoots - want vele malen effectiever - volstaan  ?

 Met ingang van gisteren: afschaffen dit ouderwetsche verschijnsel.

Meer lezen ? https://evodammer.blogspot.nl/search?q=reclamebordenleedklik op de afbeelding voor een vergroting

UPDATE:
De bloemen zijn ons.
Weddenschap gewonnen.

Na maanden bij ons voor de deur te hebben rondgezworven zijn de reclameborden
die ik voor het Stadskantoor neerzette
de volgende morgen meteen vroeg al weggehaald. Ik vond ze terug op het vuilverzamelstation.

Rotzooi in de openbare ruimte wordt pas een probleem als het voor de deur van het Stadskantoor ligt. Dan is het wél
- als voorspeld -
binnen een uurtje opgeruimd.
Verschil moet er wezen !

Reclameborden en afval:
een goede combinatie.

Gemeente EdamVolendam
en haar burgers:
een minder goede combinatie.UPDATE: als 'tegenprestatie' is nu het dorp (lees de trottoirs / het domein van de voetganger)
weer voor 10 dagen volgezet met reclameborden voor Domino Pizza Een Halen Twee Betalen
Zaten u en ik daar nou op te wachten ?

Zelfs de bushalte is niet veilig voor deze commercie.
Voor de zoveelste keer zo'n onding midden op de bushalte.
Evodammer schreef hier al eerder over:
http://evodammer.blogspot.nl/2017/09/voetgangers-onvriendelijk-edamvolendam.html


Ik kan u uit eigen ervaring vertellen dat (hoeveel reclameborden ze ook neerzetten)
de wachttijd lang - de pizza lauw en niet lekker en de prijs te hoog is voor wat je krijgt. 

't Zal ons worst zijn.  Of viezepizza zo-u-wilt.
De hamvraag is: zullen hun reclameborden ook bij het afval belanden ?

voetgangeredamvolendam@xs4all.nl

maandag 29 januari 2018

Shell Ont-koninklijken

Ons koninklijk huis blijkt 25% van de aandelen van Shell te bezitten.
U weet wel: datzelfde Shell dat zich nu uit het aardgas-aardbevingen-probleem
van Groningen / van ons allemaal gaat terugtrekken. Wel de winst pakken.
Niet de consequenties dragen. Geen koninklijk gedrag.

25% van Shell.
Daar kan Willem IV
en zijn familie
wel wat moois mee doen
voor de gedupeerde onderdanen.
Vooropgesteld dat zij
dat ook willen.

Ze zullen wel moeten.
Anders zie ik de koninklijke familie
op koningsdag april 2018
nog niet naar Groningen komen.

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/189371/Ontneem-Shell-het-predicaat-Koninklijk

dit is de link naar het lied over dit onderwerp:
Het GroningsKoningsLied
https://youtu.be/nb5G1F5JFY8

Koning Willem IV maakt het Gronings gas u rijk ?
Bent u onze koning of gewoon een olie-sheik ?
Koning Willem IV hoeveel aandeel heeft u wel ?
Nemen-NAM-Genomen van de Koninklijke Shell !


UPDATE:  mevrouw van Loon - bijna-directeur van Shell Nederland
vertelt in JINEK dat Shell de Groningers niet in de steek zal laten en garant zal staan
voor de kosten voor herstel en schadevergoeding.

Minister Wiebes heeft vandaag in JINEK bij hoog en bij laag gezworen
dat het allemaal goed gaat komen.

En vandaag (2018 02 02 het bericht dat minister Wiebes
de gasboringen bij Loppersum helemaal heeft stilgelegd.

Zou het inderdaad toch nog goedkomen ?

Hoeven we deze brief wellicht toch niet te schrijven.
(hoewel het een leuk lied blijft en de vraag in het lied actueel)

Stuurt u een brief aan de koning
of tekent u de petitie ?

Dit is de link naar de petitie.
https://secured.greenpeace.nl/actie/Niet-koninklijk/


Dit is de brief die kunt downloaden en versturen:

Zijne Majesteit de Koning
p/a Kabinet van de Koning
Postbus 20016
2500 EA DEN HAAGGeachte Majesteit,

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende.
 
In 2015 heeft u Shell andermaal voor 25 jaar het predicaat ‘Koninklijk’ verleend.
Dit predicaat symboliseert het respect, de waardering en het vertrouwen van u, als staatshoofd,
tegenover de ontvanger van het predicaat. Alleen u, als Koning, kunt het predicaat toekennen.

Als een onderneming dit predicaat wil voeren (zo staat op koninklijkhuis.nl) dient o.a.
de bedrijfsvoering onberispelijk te zijn. De onderneming moet, net als haar
bestuursleden en commissarissen, te goeder naam en faam bekend staan en van
onbesproken gedrag zijn.

De regels voor de toekenning van het predicaat werden in 2004 bij koninklijke
beschikking gewijzigd. Vanaf dat moment werd gesteld dat een 'koninklijke'
onderneming met een beschadigde reputatie haar predicaat kan worden ontnomen.

Indien een onderneming zich niet houdt aan deze bijzondere voorwaarden welke
aan een gerechtigde tot het voeren van het predikaat `Koninklijk' worden
gesteld in de koninkllijke beschikking van 8 december 2004. (Artikel 5A artikel
1a en 1b)’, kunt het predicaat intrekken.

Shell heeft al deze bijzondere voorwaarden geschonden. Ze zijn meermaals
veroordeeld tot boetes en schikkingen voor bedragen die de bijzondere voorwaarden
ver overstijgen. Volgens deze beschikking, door uw moeder geschreven, zou u het
predicaat koninklijk dus in moeten trekken.

Of ziet u ondanks deze overtredingen Shell, en de opstelling van Shell in het
Groningse gasverhaal, nog steeds als een fatsoenlijk, ethisch, deugdzaam en eerlijk
handelend bedrijf die het predicaat koninklijk waardig is?

Ik vraag u om de
‘Koninklijke Shell’ het predicaat koninklijk te ontnemen.

Hoogachtend,

Webmaster Piet Reijers van Groot-Waterland: Sneue Humor Of Balk Voor De Kop ?

Soms heb je een klomp.
En soms breekt 'ie.
Zoals nu.

Webmaster Piet Reijers van Groot-Waterland schrijft op 29 januari 2018
(je gelooft je ogen niet)
  1. Ter info: Reacties die op de persoon gericht zijn worden verwijderd alsook reacties die najagen wie nu precies iemand is en van wie hij/zij er eentje is. Indien er mogelijk iets gemist wordt kan dat gemeld worden.
Het is een pleidooi vóór anonimiteit.
Wat gelijk staat aan digitale rottigheid.
En dat blijkt als u daar meeleest ook.

't Zal toch geen (mislukte) 'humor' zijn
van onze webmaster Piet Reijers van Groot-Waterland ?

Deze webmaster heeft namelijk
een nogal destructief wereldbeeld
en gebleken gebrekkige intelligentie.
Want als je deze hypocriete balk-voor-de-kop-onzin
op je eigen website moet zetten
ben je toch wel héél erg van het padje af.

Evodammer mag graag het beestje bij de naam noemen en wordt daarom
al maandenlang geblocked op Groot-Waterland. Omdat hij niet-anomiem
een meestal goed-beargumenteerd een andere mening heeft dan het maatschappelijke voorvocht
met haar onderbuikmeninkjes dat nu nog Groot-Waterland bevolkt.
Op Groot-Waterland houden ze nu eenmaal niet van integriteit en inhoud.
 
Dat er reacties die 'op de persoon gericht zijn' worden verwijderd is een aperte leugen.
Leest u zelf maar een dag - een week - een maand - een jaar terug op zijn treurige digitale vuilnisbeltje: de reacties op zijn forumpje (inclusief zijn fake-boek-pagina) zijn één grote treurniswekkende verzameling van op-de-persoon-gerichte mededelingen. En daar is niets van verwijderd.
Als hij dat zou doen bleef er niets over.
(wat dan ook weer voordelen zou hebben)

Webmaster Piet Reijers van Groot-Waterland graaft zich uit wanhoop
(is het in zijn Ego of de dalende inkomsten die hem dwars zitten ?) steeds dieper in
in zijn zelfverkozen digitale modderpoeltje. Het is nog slechts een kwestie van tijd
tot hij zelf ten onder gaat in zijn eigen digitale strontbak.

En ja: deze reactie van mij over hem is heel erg op de persoon gericht
Alleen door mij te verwijderen.
Maar omdat ik niet anoniem ben en wél argumenten aandraag
om mijn schurende mening te schragen
voel ik ook geen enkele behoefte
mijzelf van mijn eigen website te verwijderen.

Iets dat Webmaster Piet Reijers van Groot-Waterland
wel zou moeten doen: zichzelf verwijderen.

Hij zou ook kunnen stoppen met
het jatten van nieuws van andere media
op zijn forumpje anonimiteit verbieden
wellevende omgangsvormen nastreven
terzakedoende communicatie promoten
en vooral een bijdrage te zijn aan een mooiere wereld.
Te beginnen in EdamVolendam.

Maar gezien de ervaringen uit het verleden
zijn dubbele agenda en bovenstaande uitspraak
zou ik daar voorlopig niet op rekenen.


evodammer schreef eerder over dit onderwerp:
 
http://evodammer.blogspot.nl/2017/12/groot-waterland-aan-alles-komt-een-end.html
http://evodammer.blogspot.nl/2017/11/website-groot-waterland-blijft-een.html

http://evodammer.blogspot.nl/2017/08/concept.html

veel meer over het gedoe op Groot-Waterland ook op:
http://ev-opinie.nl/forums/viewthread/201/P60

UPDATE: de goede voornemens van webmaster Piet Reijers bleken zoals gebruikelijk
weer een natte scheet: https://www.groot-waterland.nl/2018/01/31/edamse-drugsdealer-betaalt-6000-euro-aan-staat/

vrijdag 26 januari 2018

Ontdek Hoe Leuk Het Is Om Abstract Te Schilderen


Beste mensen,
 
Dit jaar is “Delsasso Print & Paint” gestart met nieuwe workshops
“Abstract schilderen met acryl”.
De eerste workshop heeft inmiddels plaatsgevonden. Het was een groot succes.
Daarom is besloten gelijk een nieuwe datum vast te leggen.
 
Zaterdag 10 februari van 14.00 tot 16.30 uur is er een workshop
“Schilderen met acryl” gepland in Heemskerk. Hiervoor zijn nog enkele plaatsen vrij.
Klik op de flyer hieronder en vindt de informatie op de website.
 
Vriendelijke groeten Angela Delsassoklik op de afbeelding voor een vergroting


Zaterdag 10 februari van 14.00 tot 16.30 uur in Heemskerk
staat er weer een nieuwe workshop voor volwassenen gepland.

Er zijn nog een paar plekken beschikbaar.
Aanmelden kan door het sturen van een e-mail
info@delsassoprintenpaint.nl
 

 

Ontdek hoe leuk het is om abstract te schilderen
 Op dit moment zijn er 3 verschillende schilderworkshops

Schilderen met Acryl

Maak kennis met de ongekende mogelijkheden in kleur en structuur
 
Abstract schilderen
Spelen met kleuren en het maken van een goede compositie
 
Werken met structuren en lagen
Het maken van structuren en het effect van verschillende lagen acryl
In deze workshops leer je werken met acrylverf en de daarbij horende mogelijkheden. Daarnaast wordt je gevoel, intuitie en fantasie weer geprikkeld en leer je je hart te volgen. Met of zonder ervaring, wij begeleiden je daar waar nodig is. Niets moet alles mag.
Het plezier van het schilderen staat hierbij voorop
 
Iedere workshop bestaat uit
een dagdeel van 2½ uur.
We komen bij je thuis of op een andere gewenste locatie en nemen al het materiaal mee. Zoals verf, penselen, doeken, tafelezels, schorten, waterpotten etc.
 
Een leuk uitje om samen te doen met vrienden, familie of collega's.
Maar ook voor iedereen die
alleen of met zijn tweeën
de uitdaging aan willen gaan

Het eindresultaat is
een zelfgemaakt abstract en uniek schilderij
waar je trots op zult zijn
Geschikt voor alle leeftijden
 
Heb je zelf een leuk idee voor een schilderworkshop?
Wij horen het graag.
Er is heel veel mogelijk dus laat gerust weten wat je wensen zijn.

1 dagdeel van 2½ uur
vanaf 4 personen
€ 39,50 per persoon
inclusief al het materiaal
 
1 dagdeel van 2½ uur
2 - 3 personen
€ 42,50 per persoon
inclusief al het materiaal
 
1 dagdeel van 2½ uur
1 persoon
€ 49,50 per persoon
inclusief al het materiaal

 Bij een groep vanaf 4 personen krijgt de gastvrouw/heer een leuk verrassingspakketje.
 
 
 
Bezoek de website van Delsasso Print&Paint
met veel informatie - foto's en ideeën

donderdag 25 januari 2018

Immer Wenn Ich Glücklich Bin

Marta Eggerth : Immer wenn ich glücklich bin
https://youtu.be/RXR1XN_pPv4


Immer Wenn Ich Glücklich Bin

Heut' seh'n ich mich nach dem Glück
Heute seh'n ich mich
nach ein bisschen Liebe
so wie noch nie
Irgend wo her klingt Musik
zärtliche Musik
Komt sie aus dem herzen die Melodie ?

Immer wenn ich glücklich bin
dann singe ich ein Lied
Ich sing' es oft ganz still für mich allein.
Und auch heute klingt's in mir
Weiss nicht wie mir geschieht
Ich glaube ich muss glïcklich sein
Ich weiss nicht ob der Zufall die Laune mir gibt
Vielleicht ist es die Stimmung ?
Vielleicht hab' ich mich verliebt ?
Immer wenn ich glücklich bin
dann singe ich ein lied
 Ich sing' es oft ganz still für mich allein
Denn heut' ist in meinem Herzen Liebe aufgeblüht
und schuld dran kann nur Einer sein.

Heut' ist mit mir was passiert.
Das ist klar für mich
weil mir heut' das Herz klopft
So wie noch nie
Alles in mir musiziert
deutlich sehe ich
eine Welt voll Liebe und Harmonie

Immer wenn ich glücklich bin
dann singe ich ein Lied
Ich sing' es oft ganz still für mich allein.
Und auch heute klingt's in mir
Weiss nicht wie mir geschieht
Ich glaube ich muss glïcklich sein
Ich weiss nicht ob der Zufall die Laune mir gibt
Vielleicht ist es die Stimmung ?
Vielleicht hab' ich mich verliebt ?
Immer wenn ich glücklich bin
dann singe ich ein lied
 Ich sing' es oft ganz still für mich allein
Denn heut' ist in meinem Herzen Liebe aufgeblüht
und schuld dran kann nur Einer sein.https://youtu.be/3Kh9a-o6zDk

woensdag 17 januari 2018

EdamVolendam - De Leugen Regeert

Enigszins verlaat maar toch kregen we vandaag de inzamelkalender 2018 in de bus.
We worden daarin gevraagd afval te scheiden.

Dat deden we ook maar plastic schijnt daar opeens niet meer bij te horen.
We mogen het weer gewoon in de vuilniszak gooien. (met als gevolg dat wij hier thuis tegenwoordig weer bijna 2 zakken langs de kant van de weg zetten i.p.v. de gebruikelijke halve of bijna-volle zak)

Achter op de kalender staat 'van afval naar grondstof'.
Gevolgd door de 'ambitie' dat we van 267 kilo restafval terug moeten naar 100 kilo restafval
per persoon per jaar.

Dat is een 'ambitie' die natuurlijk niet gaat lukken
als we ons plastic weer bij het restafval dumpen.

Volgens AEB gaan ze 'alles
uit het restafval halen dat erin zit'
Tja. Met zo'n uitspraak kunnen
we dus ook alle kanten uit.
Mij lijkt het een grove leugen.

Daarna komt de échte leugen:
AEB (Afval-Energie-Bedrijf Amsterdam)
haalt álle plastic uit ons restafval.
Dat is domweg niet waar. Ze halen
- eigen cijfers - nu nog niet eens 50% en hun plastic-scheidingsproces
is nog in de experimentele fase.

Wat ze er ook niet bij vertellen is dat van die helft aan plastic nog eens de helft onbruikbaar want vervuild (en dus onbruikbaar voor recycling) is. Logisch als je het bij het restafval pleurt. Daar wordt je afval-plastic echt niet schoner van. Logisch als mensen hun vuilniszak zo efficiënt mogen willen vervullen dus allerlei afval in de plastic pakken/bekers/flesjes/verpakking stoppen om ruimte te besparen. Logisch als je alle motivatie om extra moeite te doen politiek wegveegt met gemakzucht.


De waarheid is dat AEB in eerste aanleg een energiebedrijf  is.
Dat heeft stroom nodig om de kantoren op de Zuid-as te verlichten en te verwarmen en de liften en automatische deuren en 1001 andere apparaten
te laten werken.
Ze maken van afval geen grondstof. Behalve dan grondstof die de oven moet laten branden om elektriciteit te maken die we daarna weer zorgeloos en zo vaak zinloos gebruiken. De ouderwetsche vuilnisbelt in de herhaling.
Voor de afvalmaffia een gevalletje Kassa !!!

Gemeenteraadsleden uit EdamVolendam
zijn op bezoek geweest bij AEB
en hebben zich 'laten overtuigen'
dat de nieuwe aanpak beter zou zijn.
Als de slager die zijn eigen vlees keurt.
Als de klant die aan de bakker vraagt
of hij de lekkerste gebakjes heeft.
Als een kind dat graag in Sinterklaas gelooft.

Voor die € 1000,- per maand die onze gemeenteraadsleden 'verdienen' hadden ze natuurlijk ook even hun werk kunnen doen en de goede informatie op kunnen vragen bij bijvoorbeeld Milieu-Defensie of Milieu-Centraal of allerlei groepen en deskundigen die het tegendeel hadden kunnen bewijzen. Of in ieder geval de nodige nuance en mitsen&maren hadden kunnen aanvullen bij het veuls-te-juichende verhaal van AEB.

Waarom in heel veel gemeenten (te beginnen met de buren) het scheiden van plastic juist
ge-intensiveerd wordt heeft niemand der volksvertegenwoordigers zich afgevraagd.
Zouden zij daar buiten onze dommige klaphekjes echt zó dom zijn om toch nog steeds
hun plastic aan de bron te scheiden ? Wie is hier nou de Gekke-Gerritje ?
(Ik ben zomaar bang dat wij in EdamVolendam dat zijn)

Een item in EenVandaag over het feit dat China ons plastic-afval niet langer wil hebben - treurige beelden over stranden vol-met-plastic-afval - een nog treuriger statiegeld-discussie - vastlopend overleg met de verpakkingsindustrie  en een mopperende hr. Kras van KrasRecycling http://www.kras-recycling.com en dat is het dan.

Dat GroenLinks EdamVolendam
hier een Judas-rol speelt (geld is toch
belangrijker dan de principes)
is pijnlijk duidelijk.
Zelf even logisch nadenkend
had ze kunnen concluderen dat
bron- én na-scheiding altijd beter is
of dat er allerlei consequenties zijn
die niet worden meegeteld in de cijfers 
De cijfers van AEB zijn veel te optimistische opgeleukte verwachtingsvolle korte-termijn-resultaten - geen procesgerichte resultaten of toekomstgerichte processen.

GroenLinks EdamVolendam faalde. Een beetje voor-de-bühne blazen in de gemeenteraadsvergadering over 'voorlichting' en 'bewustwording' en 'duurzaamheid' ten spijt.
Wel een EXTRAVAGANT feestje vieren maar verder is het bij ons lokale FletsRechts kommer&kwel en vooral het grote morele en intellectuele niets.
Maar er zijn geen verkiezingen.
Dus 't kan ff.

Leugens op de afvalkalender.
Nou maar hopen dat al die prachtige kleurtjes wel echt zijn.

Afvalkalender EdamVolendam 2018

evodammer schreef eerder over dit onderwerp:
http://evodammer.blogspot.nl/2018/01/op-de-grote-hoop.html