woensdag 7 maart 2018

Korsnás: Het Deksel Op De Volgende Beerput.

De klankbordgroep Korsnás Edam is weer bij elkaar geweest.
De volgende stap in een eindeloos drama-zonder-happy-end.

Een zich-al-jaren-voortslepend vaag dossier met veel nog-vagere belanghebbenden.
Vreemd ook dat die klankbord-groep behalve opeens-opduikende nieuwe namen
een geheimhouding kent. Dat langdurige en dat geheime: dat zegt wel wat.

Een van de onderwerpen is het wel- of niet onder de woningen bouwen van een parkeergarage.
Naar nu (b)lijkt komt er geen parkeergarage onder de woningen op het Korsnás-terrein in de kom Edam. Lang gewacht. Stil gezwegen. Veel verwacht. Niks gekregen.
De reden zou een centenkwestie zijn. Tja. 't Is maar hoe je dat beziet.

Het is in dit verband ook vreemd dat er opeens niet 85 maar slechts 65 woningen komen.
Da's raar. Blijkbaar wordt er flink 'ingeleverd' om te voorkomen dat er ook maar iets ondergronds gebeurt. Hoe dan ook geen gegraaf. Ook het benadrukken van 'groen' en 'ruimte' en 'dorps karakter' en 'spiegelen aan de Nieuwehaven' en 'het rondje vesting dankzij een opgehoogd straatniveau' klinken eerder als argumenten om niet na te denken over die parkeergarage-die-niet-doorgaat (terwijl het toch de meest logische en toekomstgerichte oplossing is) dan dat ze project-ontwikkelaar-gewijs hout snijden. Projectontwikkelaars willen toch juist altijd méér ? Waarom dan nu minder ?

De auto is opeens 'te gast' en de parkeerdruk (ook in de meer verdere omgeving)
is opeens geen item meer. Wonderlijk.

Hoe meer ik deze 'ommezwaai' op mij in laat werken hoe verdachter hij wordt.

Het bevestigt het vermoeden dat er al lang (en zeker niet alleen in mijn hoofd) is:
de bodem is daar ernstig vervuild. Dat kan iedereen je zo vertellen - uitleggen en historisch verklaren.  Dus je zult gek zijn om daar in te gaan graven. Een plak zand erover en niet meer over lullen. Maar vooral NIET graven. Graven levert alleen maar verliezers op.

klik op de afbeelding
voor een vergroting


Moet dat dan niet goed onderzocht worden ?
Nee.

De eigenaar/project-ontwikkelaar begint er sowieso niet aan om onderzoek te doen naar die vervuiling en de mate ervan. Als ze moeten saneren - en dat moeten ze zeker - kost dat handenvol geld. Denk in miljoenen. Het is toch al geen winstgevend project meer dus meer tegenslag kunnen ze niet hebben.

De gemeente EdamVolendam zal er zeker alles aan doen om welk onderzoek dan ook te traineren en als zo'n onderzoek wordt gedaan invloed uit te oefenen op de conclusies. Ook aan crimineel gedrag is hier geld te verdienen.

(Dat noemen we tegenwoordig een WODC-tje
naar analogie van het in de vorige maanden gebleken
cliëntisme van dit overheidsorgaan dat uitkomsten en conclusies
op bestelling levert of haar oren laat hangen
naar de wensen van de aanvrager.
Een gevalletje 'u-vraagt-wij-draaien)

Politici/ politieke partijen doen de bek niet open.
Ze kijken wel uit om de brenger te zijn
van het slechte nieuws. Angsthazen bent 't.
Ze hebben er geen zin in noch belang bij
(ze beloven woningen - hoe-dan-ook)
om in deze beerput te roeren
want de mores in ons politiek bestel is
dat je er dan zelf in wordt geduwd.
Principes zijn mooi zolang ze gratis zijn.

Inwoners kunnen weinig doen. Zelf het initiatief nemen is vrijwel zinloos want een onafhankelijk onderzoek - voor zover al toegestaan door eigenaar/projectontwikkelaar en/of gemeente -
kost om te beginnen minimaal €5000,-  Geld dat je na eindeloze procedures terug zou kunnen krijgen als blijkt dat het onderzoek gegrond was. Een loterij met alleen maar nieten omdat de beleidsmakers zelf de vooraf-geselecteerde lootjes uitdelen. Daar begin je als eenvoudige burger niet aan.


De media vervullen de rol van slippendrager
á-la 'De Nieuwe Kleren Van De Keizer".
Mooi weer spelen. De schijn ophouden en vooral
geen kritische vragen stellen of daar ruimte aan geven.

De nieuwe bewoners willen het ok niet weten. Die willen alleen maar wonen. We zijn al zo gewend aan het wonen op een lekkende vuilnisbelt (Pieterman / lekkende vuilnisbelt Broeckgouw / bedrijventerrein Julianaweg / vervuild slib Oorgat /asbest in De Broeckgouw dat toegedekt is ) en het verschijnsel grondcarousel (een deal tussen gemeenten die vervuilde grond kwijt moeten en die onderling uitruilen zodat het administratief niet meer te volgen is) dat we het risico maar nemen om pas over vele jaren de gevolgen voor de gezondheid ervan te ontdekken. Wie dan leeft wie dan zorgt.

Dit is dus onze volgende lokale beerput:
het zwaar-vervuilde terrein van Korsnás in Edam
waar je vooral niet over mag praten.
Een no-go-area. Een collectief wegkijken.
Het soort camorra-gedrag dat we hier overigens
wel vaker zien.

Wegmoffelen door er een plak zand overheen te gooien
mooie woorden te zoeken en er woningen op te zetten.
Geld en politiek kennen geen geweten.

De enige oplossing voor dit probleem zou zijn
een onvoorwaardelijk budget van om te beginnen € 10.000,-
vanuit de gemeente voor belanghebbenden
(inwoners / politici / toekomstige bewoners)
die geheel onafhankelijk onderzoek kunnen laten doen
door zelf uit te kiezen deskundigen/ onderzoeksinstellingen.

Als daaruit zou blijken dat er niets mis is met de bodem op Korsnás is het probleem er niet.
Mocht blijken dat er wel degelijk aanleiding is om ons zorgen te maken / zorgen te maken om de gezondheid van (nieuwe) bewoners - en die is er volop - dan is er in ieder geval een beginsituatie.
Vandaaruit verder.

Mensen die er willen gaan wonen in koop- of huurhuis zouden in ieder geval vooraf collectief
om een schoon-grond-verklaring moeten vragen. Niet de gebruikelijke schoongrondverklaring maar
een speciaal op dit dossier aangepaste garantie voor kosten (onverkoopbaarheid / medische kosten)
in de toekomst.

In De Lange Weeren (ook weer zo'n dramatisch project) betalen bewoners €10.000,- per huis extra
vanwege een Natura2000-afspraak met de provincie. Waarom zouden bouwers-lokaal bestuur en nieuwe bewoners / huizenkopers dat op Korsnás niet hoeven doen ?

Iets zegt mij dat dit niet gaat gebeuren.

Ik verwonder mij allang niet meer over dat zoveel besproken wantrouwen van de burger
in de politiek en het lokaal bestuur.

F.J. Seeboldt
EdamVolendamMinder woningen; geen ondergrondse parkeergarage op Korsnas-terrein


Woensdagavond 21 februari vond een bijeenkomst over de toekomst van het voormalig Korsnas-terrein in het Damhotel plaats. VOF Baandervesting, bestaande uit ontwikkelaars BPD en KondorWessels Projecten, heeft de klankbordgroep uitgenodigd om in besloten kring de eerste opzet van het stedenbouwkundig plan te presenteren.
De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van direct omwonenden en andere belanghebbenden, zoals de seniorenraad en de Vereniging Oud Edam. Onder het toeziend oog van wethouder Koning en enkele raadsleden heeft architect Mulleners + Mulleners architecten de leden van de klankbordgroep meegenomen in de visie op het plangebied. Een duidelijk startpunt is dat de nieuwe wijk een natuurlijk verlengstuk moet worden van – en goed moet aansluiten op – de bestaande Edamse bebouwing.
3D-model
De eerste opzet van het stedenbouwkundig plan is gepresenteerd aan de hand van een 3D-model. Het appartementencomplex aan het Baanplein, waarin ook ruimte komt voor een kleine horecaonderneming, moet ervoor zorgen dat het Baanplein ook daadwerkelijk als plein gaat aanvoelen. De inrichting aan ’t Marken wordt zoveel mogelijk gespiegeld aan de bebouwing aan de Nieuwe Haven en krijgt daarmee een wat strakker en dichter karakter. De Baandervesting krijgt een wat losser en dorpser karakter.
Auto te gast
Er is meer ruimte voor groen en de straat zelf zal weer een stuk opgehoogd worden. Eenrichtingsverkeer over het grootste deel van de straat zorgt ervoor dat dit deel van het ‘rondje vesting’ goed en veilig begaanbaar is voor voetgangers en fietsers. De auto zal er te gast zijn. De parkeergarage is in de optiek van de ontwikkelaar niet meer nodig bij deze ruimere opzet. Er komt een divers programma met totaal ongeveer 65 woningen. Het plan is geschikt voor een brede doelgroep inclusief starters, met een lichte nadruk op gezinnen en senioren. Er wordt gasloos gebouwd.
Reacties
Er was veel tijd voor vragen en die is volop benut. Het merendeel van de vragen ging al over de toekomstige woningen. Hoe groot worden de woningen en kavels? Zijn er al prijzen bekend? Voor wie worden de woningen gebouwd? Hoe wordt er straks toegewezen? Dit toont aan dat de ontwikkeling al echt leeft bij de omgeving. Wethouder Koning concludeerde dan ook dat er veel positieve reacties waren en dat de huidige opzet van het plan een goede basis vormt voor de verdere uitwerking. Het (voorzichtige) applaus van de aanwezige leden van de klankbordgroep ondersteunde deze woorden.
Planning
De komende tijd zal het stedenbouwkundig plan nader worden uitgewerkt. Daarna wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd waar alle geïnteresseerden en de pers vast een eerste indruk kunnen krijgen van de plannen.
Het stedenbouwkundig plan vormt de basis voor het opstellen van het bestemmingsplan. Naar verwachting zal het ontwerp bestemmingsplan rond het najaar van 2018 ter inzage worden gelegd.