zaterdag 3 maart 2018

Voetganger-Onvriendelijke Visie In EdamVolendam

In de visie van onze gemeente op het gebruik van de openbare ruimte vind ik deze uitspraak:


Indien plaatsing op eigen grond
of andere alternatieven niet mogelijk is
mogen bouwcontainers, steigers, bouwhekken e.d. op het trottoir worden geplaatst.
Dit mag dus alleen in uitzonderlijke gevallen en voor een zo kort mogelijke periode.

en

De vergunning zal worden geweigerd indien het plaatsen van de bouwcontainers, steigers, bouwhekken e.d. gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatige en veilige gebruik daarvan.

en

zodat ten minste voetgangersverkeer de bouwplaats op veilige wijze kan passeren.Vrij vertaald: zet uw spullen niet in het openbaar groen (want daar heeft groenonderhoud last van) en niet op de rijweg (want daar heeft de heilige koe / auto er last van). Zet maar op het trottoir want in EdamVolendam is de voetganger (ook op andere dossiers zoals goede bestrating en veilige oversteekplaatsen) toch al een tweede-rangs burger.

De voetganger is in EdamVolendam een loser.
Die loopt wel om. Kijkt wel uit. Doet wel extra moeite. Loopt voor het gemak van anderen
onnodig gevaar. In dit geval: stoepie af - stukkie rijweg - stoepie op.

Tegenstrijdigheid troef in het rapport Omgevingsbeleidsplan 2016 – 2020 - Gemeente Edam-Volendam. Een schier onleesbare brei van woorden en uitsluitend mitsen&maren waar we alle kanten mee uitkunnen. Zelfs een overzicht in hoeverre handhavers moeten optreden inclusief 'risico-analyses' - 'vergunnings-criteria' en 'sanctie-beleid-prioriteiten'.

Het gaat de beleidsmakers niet om het oplossen van problemen maar om het indekken van het lokaal bestuur tegen welke eventualiteit dan ook.

Zo'n rapport kost klauwen vol geld&tijd&ambtelijke capaciteit die dan niet aan iets anders besteed kan worden. Zonde&zinloos. Het verdwijnt in een diepe la.De VoetgangerVerenigingEdamVolendam heeft een veel beter rapport.
Korter. Goedkoper. Zinvoller.

Niet - nooit- nergens - dingen op het trottoir zetten waar voetganger er last van heeft. Geef de voetganger altijd&overal een onbelemmerde doorgang.
Kies ervoor om de voetganger de belangrijkste verkeersdeelnemer te laten zijn.

Hoe simpel kan het zijn.

Helaas. Ambtenaren noch politici noch een senioren-raad noch verkeersouders (voetgangers zijn toch hun doelgroep) voelen zich aangesproken. Ze gaan vermoedelijk met de auto naar hun werk of de vergadering van hun cluppie. De wereld door de voorruit van je auto zien is de een nogal naïeve levensvisie.

voetgangeredamvolendam@xs4all.nl

Meer over dit onderwerp klik HIER

Omgevingsbeleidsplan 2016 – 2020 - Gemeente Edam-Volendam.


b. wegen: alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten;


Strijdig gebruik openbare ruimte
Een openbare weg is een weg die voor een ieder vrij toegankelijk is. De openbare weg dient derhalve op alle denkbare momenten onbelemmerd en vrij te zijn voor alle verkeersdeelnemers. De praktijk leert echter dat een weggebruiker vaak wordt geconfronteerd met stremmingen en (tijdelijke) obstakels. Ook in het geval van bouw- en/of sloopwerkzaamheden komt dit nog al eens voor. Aan-nemers gebruiken de openbare ruimte graag als opslagplaats voor materialen of zelfs als werkplaats. Te denken valt aan steigers, bouwhekken, tegels, stenen of andere bouwmaterialen, kranen en bouwcontainers die op het trottoir en/of de rijbaan worden geplaatst.

Een vrije doorgang heeft prioriteit en hinder voor het verkeer, betrokken omwonenden en nabij gelegen bedrijven moet zoveel mogelijk worden beperkt. De gemeente zal een terughoudend standpunt innemen indien men de openbare ruimte wil gebruiken voor bouwdoeleinden. Plaatsing van bouwcontainers, steigers, bouwhekken e.d. in de openbare ruimte mag alleen plaatsvinden als er op eigen terrein geen mogelijkheid toe is en er ook geen andere alternatieven voor handen zijn. Indien plaatsing op eigen grond of andere alternatieven niet mogelijk is mogen bouwcontainers, steigers, bouwhekken e.d. op het trottoir worden geplaatst. Dit mag dus alleen in uitzonderlijke gevallen en voor een zo kort mogelijke periode.

Deze obstakels mogen uitsluitend in de openbare ruimte worden geplaatst nadat vooraf, ingevolge artikel 2:10A van de Algemene plaatselijke verordening (APV), een vergunning is aangevraagd en verkregen. Deze vergunning wordt uitsluitend gegeven voor bouwmaterialen die functioneel zijn aan de bouwactiviteit in uitvoering. De vergunning zal worden geweigerd indien het plaatsen van de bouwcontainers, steigers, bouwhekken e.d. gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatige en veilige gebruik daarvan. Aan de vergunning kunnen voorwaarden worden verbonden die de hiervoor genoemde belangen beschermen. Het principe van een vrije doorgang blijft te allen tijde overeind, zodat ten minste voetgangersverkeer de bouwplaats op veilige wijze kan passeren. De vergunning dient op eerste verzoek van bouwtoezichthouders te worden overlegd.


Bij het ontbreken van de vergunning kunnen de bouwtoezichthouders eisen dat de obstakels onmiddellijk uit de openbare ruimte worden verwijderd.

Het gebruik en de plaatsing van bouwcontainers, steigers, bouwhekken e.d. mag niet leiden tot schade bij derde(n), de gemeente of aan de openbare ruimte. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen ter voorkoming van gevaarlijke en/of schadelijke situaties. Voor schade veroorzaakt door het gebruik van de openbare ruimte zal de gebruiker te allen tijde aansprakelijk worden gesteld. Obstakels op de weg dienen ter voorkoming van verkeersonveilige situaties duidelijk te worden gemarkeerd, zowel het obstakel zelf als de omgeving van het obstakel. Aanwijzingen van bouwtoezichthouders, door de gemeente aangewezen toezichthouders en politie, dienen onverwijld te worden opgevolgd. Op grond van de APV is de hoofdregel dat het verboden is om de weg te gebruiken voor andere doeleinden indien dit gevaarlijk is voor het normale gebruik van de weg. Alleen daar waar geen gevaarlijke situatie ontstaat en met inachtneming van de nadere regels kunnen bouwvoorwerpen worden geplaatst.