vrijdag 13 november 2015

Verslag Gezamenlijke Gemeenteraden EdamVolendam2.0 Concept-Begroting 2016

Tja trouwe lezer
U ziet het al in de titel.
Dit wordt niet interessant.
Maar het zijn dorps-politieke barre tijden.
Het moet maar even.

Verder lezen op eigen risico.


Gemeenteraad EdamVolendam/Zeevang over een begrotingsbespreking
voor een ontwerp-begroting waar we nog alle kanten mee uit kunnen.
 

12 november 2015

 
Zeevangs Belang

Onze ambtenaren hebben goed werk geleverd
bij het maken van deze concept-begroting.
Begroting 84 miljoen. We zijn financieel gezond.
Er is onderling al saamhorigheid en er wordt constructief vergaderd.
Aanleg glasvezel in buitengebieden is aandachtspunt.
Toeristenbelasting gebruiken voor toeristenvoorzieningen/differentiëren
Marktgelden zijn te hoog voor Zeevangse normen
Efficiënter werken kan nog geld opleveren.
Overschrijdingen voorkomen.

LK
 
Onze ambtenaren hebben goed werk geleverd
bij het maken van deze concept-begroting.
De laatste anderhalf jaar was een hectische leerzame tijd
We moeten positiever en constructiever met elkaar omgaan
Af van de hokjesgeest. Geen geheimen. Geen vliegen afvangen
De burger niet in de kou laten staan.
De burger heeft recht op een goede behandeling
Zo min mogelijk politiek geharrewar.
We stoppen veel tijd in onze hobby politiek.
Elkaar serieus nemen brengt ons veel sneller.
Respect. Tegenstellingen zijn logisch.
Onderlinge persoonlijke sfeer is prima
Vertrouwen in EdamVolendam 2.0
Elkaars positieve kanten samensmeden

Financiën zijn goed.
Belastingen/heffingen / harmonisatie zijn goed begroot.
Dorpshart - geld reserveren. hard punt in eventuele nieuwe coalitie
Dijkversterking (meekoppelkansen) nog lang niet duidelijk - nog geen besluit.

Toekomstige huisvesting medewerkers nieuwe gemeente
Het centrale loket. Bundelen = efficiënt werken met één loket.
Samenwerkende afdelingen anders organiseren.
Flexibele werkplekken / werktijden.

Centrale plaats voor nieuw stadskantoor.
Goed bereikbaar. Nieuwe raadszaal nodig
Éen nieuw gebouw ? Locatie ?
Zeevang kan dicht. Zeestraat kan dicht
Mgr. Veermanlaan slopen en verkopen
Raadszaal afstoten.

Ambtenarenhuisvesting staat voor 26 november al op de raadsvergadering
Nog verdere fusies in de toekomst ?

VVD

Onze ambtenaren hebben goed werk geleverd
bij het maken van deze concept-begroting.
Kan zich vinden in de suggesties van LK over het met elkaar omgaan.
Begroting zit technisch goed in elkaar. Is sluitend. Laat ruimte voor wensen.
Inhoudelijk komt na de verkiezingen.
We gaan er financieel op vooruit.

Ondergrondse afvalcontainers staan er nu in. Ging tot nu toe te langzaam
Onderhoud openbare ruimte staat er nu in. Da's goed.

De belangen van Zeevang zijn goed vertegenwoordigd in deze begroting.
Behalve dan: dijkversterking. Zeevang is heel kritisch op vooroevers-alinea.
Tenzij strikt noodzakelijk  en als er geen alternatieven meer zijn geen gedoe met de dijk. Zeevang heeft hier duidelijke - cultuurhistorische en landschappelijke argumenten voor. VVD EdamVolendam heeft een andere mening dan hun collega's in Zeevang ?

CDA

(Een twee sinaasappelsap ? / achter het spreekgestoelte gaan staan is - ofschoon iedereen het doet - een CDA-dingetje ?) Onze ambtenaren hebben goed werk geleverd bij het maken van deze concept-begroting. blabla - fusie - blabla - "wij van het CDA" - blabla - verkiezingsprogramma's (quote VT:"voor zover je van bij sommige partijen van verkiezingsprogramma's kunt spreken") - blabla -  'Hoogoven-niveau" (?) 'Bedrijfsleven' - 'Social-Return' - blabla - permanente bouwspeelplaats - Zorg-Slang / Maria Goretti - blabla senioren en aanleunwoningen in Edam en Zeevang - blabla - parkeren - doorstroming - bewegwijzering - blabla - op een positief/ondernemende manier met elkaar omgaan - blabla Europaplein - plan dorpshart is van de baan - CDA is ook voor een gezellig dorpsplein op de schaal van Volendam - blabla - breedgedragen inspraak wil nog niet zeggen dat er breed draagvlak is (?!). De plannen van LK waren te duur en ze haakten af. Het was een voorgekookte toestand. De plannen stonden vóór de inspraak al vast - blabla - zeevaarttermen - blabla - fusie - blabla -transities blabla - 2015 is een hardwerkend jaar voor de ambtenaren geweest - blabla - ontwikkeling posities weerstandsvermogens - blabla recapitulatie-programma's - blabla - De concept-begroting is als basis om mee te werken goed/niet goed - blabla - lagere en hogere rentepercentages in uitgeleende gelden uit de bestemde reserves met specieke doelen - blabla- structurele baten versus structurele lasten Eigen vermogen daalt/stijgt - blabla - we zien wel. blablabla.

VD80

Onze ambtenaren hebben goed werk geleverd
bij het maken van deze concept-begroting.
Het is niet de bedoeling over deze conceptbegroting te discussiëren.
Het maken - in elkaar vlechten van beide begrotingen - is een hele klus geweest.

Wat hebben we veel gedaan (hierna een opsomming van uitsluitend vastgoedprojecten)
We zijn trots op onszelf. Fuseren wordt nog een hele klus. Maar het gaat goedkomen.

Dit moet wel de laatste fusie worden. We zijn nu groot genoeg. Woningbouw voor alle doelgroepen - doorstroming verkeer verbeteren - ondernemers laten groeien - investeren in sport - verkeersveiligheid .We zien wel wat we ervan vinden bij de 'echte' begrotingsbesprekingen.

PvdA

Onze ambtenaren hebben goed werk geleverd
bij het maken van deze concept-begroting
Al was het niet zo moeilijk omdat we goed 'in de slappe was' zitten.
We missen wel een heldere risico-paragraaf  prioriteiten en bezuinigingen.
Het programma 'Producten Sociale Domein' verdient geen schoonheidsprijs.
Het is 48% van de  begroting zonder harde feitelijke gegevens en we missen ook de menselijke maat. 1,4 miljoen minder dan vorig jaar voor zorg ? Het rammelt aan alle kanten.
Budgetten (bijna 10 miljoen) CBW - kinderopvang - Wet Voorzieningen Gehandicapten moeten zichtbaar zijn om gecontroleerd te worden. Dit onderwerp wordt 'het grote zwarte gat 'van 2016. EdamVolendam gaat uit van inkomsten=uitgaven in Zeevang werd er ruimer mee omgegaan onder het motto: maatwerk= mensenwerk. We zijn er rijk genoeg voor. Wat als het budget in september op is of ten koste gaat van CBS of sport ? Transitie-fonds (potje maken voor tegenvallers) noodzakelijk. Ook in het sociale domein. Reserveren om risico's bij de beleidsharmonisatie af te dekken. 3- 5 jaar.Tegenvallers zijn onvermijdelijk. (vgl. mislukte transitie Baanstede)  Welzijn en sport mogen niet het gelag betalen als het geld op blijkt.

Begrotings-technisch nog wel wat vragen.
De begroting is meerjarig sluitend. Structurele en incidentele mee- en tegenvallers heffen elkaar op. Er komt geld uit Den Haag.

Deze begroting is beleidsarm voor 2016.
"Meekoppelproject Dijkversterking en 'visualisering van de raadvergaderingen' (raadsvergadering op tv. - moeten we er wel netjes uit gaan zien) vallen hier bij op als niet-beleids-arm. Nieuwe sporthal - verlies TASE en bezuinigingen op het sociale terrein zijn ook niet beleids-arm te noemen. Hebben onze wethouders ook tegen de bezuinigingen geprotesteerd bij de minister ?

We hebben veel samengevoegd met Zeevang. Maar sport en recreatie zijn voor ons in EdamVolendam onderscheidende thema's. Zouden we apart moeten blijven houden.

De leesbaarheid - begrijpelijkheid en controleerbaarheid van de begroting is nog steeds niet goed. Slordig- en vaagheden zijn nog steeds aan de orde. We hebben hier 5000+6000 lantaarnpalen maar geen idee hoe daar zuiniger mee om te gaan. Personele kosten/ bezuinigingen zijn onduidelijk. Voorlichting en communicatie zou dalen met 6000 euro maar stijgt tegelijkertijd ook met 68.000 euro ? Toerisme: uitgaven toeristisch beleid dalen. Maar er zijn nieuwe plannen. Dat kost toch geld ? Fusie kost geld. Hoeveel ? Onduidelijk. We missen helder&transparant en inzichtelijk. Subsidies staan niet in de begroting (?!)  Raadsleden moeten meer info hebben om beter te kunnen meebeslissen.

GroenLinks

Onze ambtenaren hebben goed werk geleverd
bij het maken van deze concept-begroting.
Begroting is beleidarm. Slechts ter kennismaking. Na de verkiezingen
kan dat helemaal anders zijn.

EdamVolendam zou energie-neutraal moeten zijn per 2022.
Nu slechts 237.000 euro begroot qua milieu-beleidsprogramma.
Dit is geen ambitie-niveau. Dit is veel te weinig.

Iedereen weet dat we wat moeten gaan doen aan de energie-transitie.
Over 25 jaar zijn de fossiele brandstoffen op en het milieu onherstelbaar beschadigd.
Dat heeft ook consequenties voor EdamVolendam. We moeten ons er niet afzijdig van houden. We hebben het talent - ondernemersschap - doorzettingsvermogen en kennis.
De gemeente moet het goede voorbeeld geven door zelf op allerlei terreinen aan de slag te gaan - te inversteren -het goede voorbeeld te geven. Een plan maken. Expertise inhuren.
De bevolking motiveren. Yes we can !

D66 doet mee aan de aanstaande herindelings-verkiezingen maar had hier
alleen als toehoorder een rol.

 

Burgemeester van Beek (of zit hij in de rol van 'wethouder' van financiën ?) vat samen en voegt toe: 'met een wethouder minder het toch beter gedaan'. Financieel gaan we vooralsnog goed. Alle kritiek is uit te leggen. Het ideaalplaatje is er nog niet maar we blijven er aan werken. Die gevraagde transparantie moet er komen.

Wethouder Rijkenberg is ge-irriteerd over de reactie van CDA op het dossier Europaplein en legt het nog één keer uit.

Wethouder Kes heeft een nieuw concept voor het milieu-beleidsplan in de aanbieding en profileert ze zich nu (voor even ?) als nóg groener en ambitieuzer dan GroenLinks ?
(Weten wij hier in EdamVolendam 1.0 dat Zeevang hoog op de landelijke lijst van duurzame gemeenten staat terwijl EdamVolendam schaamteloos onderaan bungelt ?)

 

Na de pauze is het (excusez-le-mot) vrij zinloos repeterend gereutel-voor-de-vorm
met - weer - een negatieve hoofdrol voor een knorrige en zelfs horkerige Vincent Tuijp
van het CDA. (Dat moet u zelf maar gaan beluisteren op de gemeentelijke website - ik heb er de kracht niet meer voor)

Samengevat door Nico van Straalen: "We zitten hier met een college dat rollebollend over straat gaat en politieke partijen die er alleen maar op uit zijn elkaar het leven zuur te maken". Dat is betreurenswaardig. Dat moeten we niet willen. We moeten geen ruzie zoeken maar oplossingen vinden."

Het begrip dorpskern Volendam en dorpsraad Volendam moeten we
maar niet met elkaar verwarren. (Deze omissie geeft op freudiaanse wijze wel het niveau van denken aan.)
 
Ikzelf kan daar alleen nog aan toevoegen dat het me weer opviel dat de raadsleden uit Zeevang zich in prettig-positieve zin onderscheiden door hun veel meer accurate - constructieve en kritische bijdragen die vaak op eloquente gebracht wordt.

 

 

Mijn suggesties (+ 2 paracetamol)

Verplichte cursus luisteren/communiceren voor gemeenteraadsleden.

Verplichte cursus spreekvaardigheid & persoonlijke coaching voor sommigen van hen.

Helder taalgebruik door raadsleden dat de gewone burger ook kan begrijpen.

Niet-leuke humor vermijden

Vliegen afvangen / katten / sneren / jij-bakken vermijden

Respect opbrengen voor elkaar en bij het onderwerp blijven.

Pragmatisch denken&werken.
 
 

En misschien een betere voorzitter. Burgemeester van Beek is technisch goed en houdt goed orde maar misschien kan deze voorzitter gaan solliciteren als hulp-sinterklaas-met-slappe-verhalen-mooie sprookjes-en-niet-leuke-grapjes ?

De discussie nog eens openen over de opmerking van mevrouw Bond van LK
dat politiek voor haar een 'hobby' is ?????

 Het wordt  hoog tijd voor verkiezingen.

F.J. Seeboldt
EdamVolendam