zaterdag 28 juni 2014

Raadsplein En Raadsvergadering EdamVolendam 2014 06 26


De avond begon met een raadsbreed raadsplein (zijn er hier ook smalle raadspleinen?) en er waren insprekers en presentaties over het onderwerp Dijkversterking.

De eerste inspreker was Dick Plat die samen met Jan Dulles een artiestieke bijdrage leverde in de vorm van een prachtig lied over Het Noordeinde. http://youtu.be/XcsOLb1s2fg

Dhr. Kappe (projectmanager HHNK) gaf een presentatie namens het HHNK over de plannen voor de dijkversterking. Hier bleek een op-het-laatste-moment-concept-brief (gisteren bezorgd bij de raadsleden) te horen die hier&nu goedgekeurd moet worden door de raad. Op 3 juli gaat HHNK met de minister praten. Met of zonder ons plannen/wensen-pakket onder het motto: beste gemeenteraad van EdamVolendam...................u bekijkt het maar.

Vooraf is wel duidelijk dat:
- Die weg onderlangs er komt (en betaald wordt door HHNK/ de provincie)
- Nieuwerwetsche technieken als DMC of JDL door het HNNK worden afgewezen.
- De plannen voor binnendijkse versterking bij de jachthaven Edam
  op een zijspoor worden gezet.(Dat heet in vaktermen: "We zijn in overleg")
- De oplossing bij de Pieterman een specifiek probleem wordt want dat is een
  voormalige en weggemoffelde vuilnisbelt (waar het Marinapark op gebouwd is)
  waar je beter niet in kunt gaan graven.
- Het hele project in 2021 klaar moet zijn. Dat moet van de minister.
  Dus we hebben haast. (?!)

 Dat de dijk een monument is - dat GL graag de regie zou houden over eigen gemeente - dat HHNK of de minister dan nog maar even moeten wachten of dat mevrouw Rijpstra het qua procedure waardeloos geregeld vindt en verwijst naar haar 'ammehoela' is niet meer van belang. De trein rijdt. Opties: meerijden of eruitspringen.

Ondanks het gesputter van bijvoorbeeld GL en PvdA met zeer valide maar ook zeer genegeerde argumenten - Kras-se bijdrage op niks af (over naakte jeugd en kruiend ijs (?)) het dociele volgen van VD80 (dat het allemaal niet zo kan volgen) het vaag- en vrij-blijvende gemurmel van het CDA en het niet reageren van de VVD...............
het blijft: slikken of stikken.

Onze lokale stedebouwkundige van EdamVolendam nam ons in zijn bijdrage 'middels plaatjes' mee langs de dijk. Een onnavolgbaar vaag en rommelig verhaal waarvan ik u de steekwoorden geef:

Sober-doelmatig-robuust - spekkoek (?) - beteuterd afdruipende langslopers die voetballen moeten kijken of hun hond uitlaten in een vogel-broed-gebied - Aan de ene kant het Markermeer en aan de andere kant de aanbouw van 'een van de mooiste wijken van Nederland'  - kansen voor de gemeenteoveral fietspaden - het verbeteren van het leefklimaat - (wéér) die weg onderlangs - functionele strandjes (die we eerst weghalen en daarna weer terugleggen) - recreatieve invulling van vooroevers - meubilair dat we moeten integreren - intieme besloten plekken die passend zijn voor de schaal van onze gemeente en recreatieve verbindingen. Oja, we gaan 'ateliers' inrichten om oplossingen in te bedenken en last-but-not-least:
we hebben 'mee-koppel-kansen ' Jeej.

Hallo-hallo lezer/luisteraar - bent  u daar nog ?
Kom op hé ! Gekke man ! Ga een ander lastigvallen met je genante flauwekul !

De gemeenteraden - óók die van EdamVolendam - van alle gemeenten langs de 33 km lange dijk tussen Hoorn en Durgerdam zijn klapvee. Uiteindelijk is het - wat ze ook bedenken aan alternatieven en wensen - een centenkwestie (dat heet heel daftig: 'afhankelijk zijn van de subsidiënten' en 'marktpartijen betrekken bij het idee'). U mag denken wat u wilt als u maar denkt wat wij willen. U mag vragen wat u wilt maar wij doen toch wat we zelf willen. De raad wikt - God HHNK beschikt.

Die meneer van HHNK c.s. en de gemeentelijke stedebouwkundige zijn en blijven dorknoperige ambtenaren die gaan voor procedures en niet voor oplossingen. Zeker niet als die oplossingen hun ouderwetsche vorige-eeuwse kaders te buiten treden. Maar ach:
ook zij zijn op hun beurt maar knechtjes die gestuurd worden. Door nog dorknoperiger hogere dorknopers. Met zulke beslissers hou je je hart vast !

NB: Wel grappig (en tekenend): pas 's nachts om half twee wordt duidelijk
(dankzij vragen van raadslid van Straalen (GL)
dat het hier niet om een raadsbesluit gaat
maar om een 'opiniërende raadsmeerderheid'
die toestemming geeft aan het college om de brief
(kent u de inhoud ? ken ik 'm ?) te versturen.
Procedureel helemaal fout dus.
Maar dat kan blijkbaar allemaal hier
in het politiek zo klunzige EdamVolendam.
 
Transitieplannen Baanstede

Het volgende punt ging over een stuk over de transitie Baanstede dat erg veel afkortingen, vakjargon en veel financiële info bevat. Voer voor specialisten. Die transitie van Baanstede houdt in: het afstoten/verzelfstandigen van bedrijfsonderdelen, detacheren (bij bedrijven onderbrengen) van mensen in regulier werk en beschut werk behouden voor mensen die dat echt nodig hebben. De vorige aanbesteding is mislukt dus het hele transitie-plan staat op achterstand. Lekker bezig dus.

Er is nog veel onduidelijkheid in het hele project. Het plan is als concept in de raad gebracht zodat de wethouder weet namens wie ze welke voorkeursvariant in kan brengen bij de gezamenlijke vergadering van alle betrokkenen en betrokken gemeenten.

 (sic) Het plan om de nu al jaren leegstaande WirWarBar om te bouwen
tot een broodjeszaak die gerund kan worden door mensen met een beperking
 - heel praktisch - heel conreet en heel lokaal -
kwam niet ter sprake.
Dit idee is vast te concreet - te simpel - te goedkoop en te goed.
Erover lullen is goed. Iets doen niet aan de orde.

Goedkeuring Jaarstukken GGD Waterland. Wethouder Kroon gaat blijde de complimenten overbrengen aan de GGD Waterland. (Niemand die zich afvraagt waarom er opeens geld over is en waar die bezuinigingen op zijn gepleegd.) Het is tenslotte bijna vakantie.

Hamerstukken

In de raadsvergadering hamerstukken over de gemeenschappelijke B&W-vergadering met de gemeente Zeevang, het rapport over de Baanstede, De GGD Zaanstreek/Waterland, krediet kademuren buitenhaven Edam (een reden voor LK om in onze tijd en van ons geld nog even de niet-leuke-lolbroek uit te hangen) en de vaststelling jaarlijkse herziening grondexploitatie van De Broeckgouw (in besloten vergadering besproken / alle cijfers zijn naar beneden toe bijgesteld want het gaat helemaal niet goed daar).

 De jeugd van Volendam heeft een alcoholprobleem. Daar is een rapport over geschreven. Het zoveelste. Het rapport Preventie En Handhavingsplan Alcohol 2014 - 2018 werd breeduit besproken. Er is echter kop noch staart aan te vinden want iedereen draait om de hete brei heen (de vraag waarom dat alcohol-misbruik juist in Volendam een probleem is) en niemand durft de drol bij het natte end te vatten: de rol van de ouders - de horeca - commercie (PX en sportkantines) - de groepscultuur - controle en repressie. (Dat twee raadsleden gedurende de vergadering aangeven zelf toch ook wel heel graag een borrel te drinken of verlangen naar het pilsje-na-afloop wordt door niemand als vreemd ervaren. Nooit jong geweest.) De verwarring en onduidelijkheid lag niet aan dhr. Schokker van LK - de (ondanks het patriarchale gedrag van de oude kliek) beste en best ge-informeerde spreker over dit onderwerp.

Het is een heel uitgebreid rapport - alles komt in alle nuances ter sprake. Mijn bewondering gaat vooraf uit naar de verslaggevers van onze lokale media en de notulant die hier - verslag-gewijs - chocola van mogen maken. Met uw welnemen: ik waag me er niet aan. Mijn conclusie zou hooguit zijn: er is een probleem en we doen er - behalve wat cosmetische maatregelen en er heel lang over praten - niks an. Omdat we collectief geen idee hebben waar te beginnen.

Aansluiting 3e ontsluitingsweg. Hij komt er, maar waar en hoe en wat de gevolgen zullen zijn voor de verkeersdruk op bijvoorbeeld de Zuidpolderlaan e.o. is nog geen discussie. Volgens wethouder Rijkenberg is het nu nog te vroeg om er over te praten want het project moet nog worden aangevangen.(ofschoon dit onderwerp volgens mij al 10 jaar geleden actueel was en er heel veel plannen op de plank liggen.)
Gaan we weer vooraan en met een schone lei beginnen ?

Jaarrekening gemeente EdamVolendam en controle en verantwoording daarvan. Vorig jaar (2012) nog 4 miljoen tekort op de begroting - nu (2013) 3 miljoen 'over'.

Raadslid De Boer (CDA):
'De manier waarop het verslag wordt gemaakt is slecht ('op het randje')  en de controle is slecht.'

Raadslid v.d. Meulen PvdA:
'Door dingen niet te doen of uit te stellen lijkt het alsof we rijker zijn dan we zijn. Het is wanbeleid dat grote verwondering wekt. Wij maken ons hier al jaren zorgen over'.

Raadslid Van Straalen (GL):
'De begrotingssystematiek klopt niet'. We spreken blijkbaar dingen af die we niet uitvoeren. Hoe leg je dat uit aan je inwoners ? Als een belofte niet wordt ingelost vanwege capaciteitsgebrek kun je toch - als het geld er is - extra mankracht inhuren ? De raad heeft onvoldoende controle op de begroting.

Raadslid Karhof (VD80):
'Wij zijn allergisch voor het inhuren van extra mannetjes. Dat het fout zit is niet erg. Het is een spel. De accountant moet ook wat te doen hebben. (?!). Desondanks toch maar wel een extra functie instellen voor een controller. (die valt dan blijkbaar weer niet onder de 'extra mannetjes' en allergiën van VD80)

Raadslid Kras (Lijst Kras):
'Het is nou eenmaal zoals het is'

Raadslid Runderkamp (VVD):
'We hebben niks over - we hebben het anders verdeeld en een aantal zaken gewoon niet uitgevoerd. Daarenboven hebben we toch ook de laatste jaren 10% uit de reserves gehaald die we niet meer terugstorten. We geven toch nog teveel uit.

Wethouder van Beek:
'We hebben beperkte mogelijkheden met de afdeling financiën. We doen het heus wel goed op deze afdeling en met deze mensen. U moet het allemaal postief zien en begrip opbrengen en vertrouwen hebben (Hij zegt hier eigenlijk: de kritiek van E&Y en raadsleden negeren).

Hoera - er is geld.
LK / VD80 / CDA willen graag 300.000 euro extra voor de facelift voor het Europaplein
toevoegen aan het budget voor het Dorpshart Volendam.
PvdA/ GL wil geld voor verkeersmaatregelen / parkeerplannen
en extra plastic-afval-containers.

En daarna werd de discussie steeds vermoeider en ge-irriteerder en bleek dat vooral op het punt van afvalscheiden en afvalophalen menig raadslid en zelfs wethouder nog wel een rondleidinkje door eigen gemeente met aanvullend cursusje maatschappelijk bewustzijn kan gebruiken. De meesten hebben geen idee waar ze het over hebben. Bovengrondse afvalcontainers is "een plee-gezicht' (Karhof VD80) - "Burgers kunnen best een stukje verder lopen" (daar zijn landelijke normen voor hoor mevrouw de wethouder !) en de kreet "greenports" (Tuijp CDA) klinkt wel leuk maar dat plan is al vaker afgewezen. Er komen overigens op korte termijn 6 ondergrondse afvalcontainers (á 10.000 euro) aan. Nog 162 te gaan. Van containers met pasjes voor bewoners (in veel andere gemeenten prima functionerend) heeft hier
nog nooit iemand gehoord.
 
De enige die nog zinnige dingen bleef zeggen was raadslid Runderkamp die zich afvroeg 'waar we het nou helemaal over hebben' - dat dit 'laaghangend fruit' was - en 'in 10 minuten te regelen.' Geef hem eens ongelijk.

Als ik thuis zo met de huishoudportemonnee en de spaarrekening-reserves omga krijg ik de wind van voren. Bij de gemeente EdamVolendam is dit rondrommelen met ons geld normaal ?!

Waarom niemand voorstelt om een substantieel bedrag uit te geven aan duurzaamheidsmaatregelen (die daarna dan weer geld opbrengen) zal als reden hebben dat het heel laat werd en de lampen en de geluidsinstallatie in de raadszaal het bleven doen. (Een black out was hier een zegen geweest)

Als kers-op-de-taart - ver na middernacht - nog het onderwerp extra kosten restauratie Edams Museum. Lijst Kras roept de PvdA op om hiervoor in het Edamse te zoeken naar sponsoren. "Zoals wij dat ook in Volendam doen". Kan hij daar voorbeelden van geven want mij schiet daarover van de afgelopen 25 jaar even niets te binnen. Buitendien laat hij weer even zien dat hij de kommenstrijd graag aanwakkert. Gelukkig is het steunen van het Edams Museum bij de andere fracties om hen moverende redenen geen discussiepunt maar als het verkocht kan worden (VD80) graag.
 
Volendammers houden niet van oude gebouwen en gelukkig hebben we - ook gesubsidiëerd - het Volendams Museum nog. Raadslid Rijpstra (PvdA) "Dat er wel 400.000 wordt gereserveerd voor de plannen voor het Dorpshart Volendam en een pand op de Zeestraat voor 300.000 euro wordt gekocht door de gemeente is blijkbaar van een andere orde dan onderhoud aan een van de oudste musea van Nederland ?". Loek Kras (steeds chagrijniger want tijd voor zijn sigaretje) reageert hier heel raar op door te stellen dat er de afgelopen 100 jaar door colleges met de VVD en de PvdA erin niets is gedaan aan onderhoud. Het is laat op de avond maar toch hoor&zie je de zaal even in het kippevel schieten. Foei Loek ! Lelijk ! Ga je schamen ! En oefenen op 'sorry'-zeggen.

Wat blijft is - ondanks het gebodene - mijn respect voor de mensen in de raadszaal
(6 uur vergaderen ! Petje af !) en mijn verwondering over het feit dat Nico Karhof (VD80) het maar niet voor elkaar krijgt om zijn bijdragen eens niet met een jij-bak te beginnen en over de ingreep van 'maister Kras' op de maidenspeech van een van zijn fractiegenoten. Genant en uitermate onprofessioneel gedrag van deze raadsleden waarvan je maar hoopt (maar er wel bang voor bent) dat het niet representatief is voor hun overig functioneren.

U kunt de hele vergadering terugluisteren op:
http://static01.vergadering-gemist.nl/schaap001/archive/2014-06-26-19:18:56.mp3