donderdag 5 juni 2014

Stom Volkslied Voor Een Nog Stommer Volk


In de verschillende media vandaag de mededeling dat Nick en Simon een flash-concert gaven op het Centraal Station. Ze zouden daar de kinderen het eerste couplet van het Wilhemus voorzingen omdat kinderen ons volkslied niet meer kunnen (kennen ?) zingen.

http://www.rtvnh.nl/nieuws/144596/Nick+en+Simon+geven+verrassingsoptreden+op+Amsterdam+CS+%5Bmet+video%5DHet is nogal genant om deze Volendamse jochies
bezig te zien. Het gaat ze natuurlijk niet om ons volkslied. Het is een reclamestunt. Ons duo N.S speelt voor de N.S. waarbij ons volkslied en het volk misbruikt worden. Lekker dan.
De video laat noot noch woord van het Wilhelmus horen
en er zijn erg weinig kinderen bij om het te leren.
Als ze dat al zouden willen.
Dat het Wilhelmus een van de walgelijkste liederen ever and everywhere is lijdt geen twijfel.


Hoewel: nog erger is het natuurlijk dat hele volksstammen het menen te moeten zingen zonder dat ze enig benul hebben van de geschiedenis ervan (en die is niet fraai) of zich op ook maar enigerlei wijze te bekommeren om de inhoud die maag-inhoud-omdraaiende uitspraken - geweld -discriminatie - chauvinisme - stupiditeit - verloren veldslagen en vooral aperte historische leugens bezingt.

Nederland schafte als laatste land in de wereld de slavernij af
maar kent zelf nog genoeg slaafse volkslied-mee-zingers
(of wat daar voor door moet gaan). Dat dan weer wel.

't Zal wel een gebrek aan functionerende hersencellen zijn.
Die willen nog wel eens op tilt slaan zo vlak voor een groot internationaal voetbaltoernooi. 't Is tenslotte crisis
en we moeten die Spanjaarden straks ook nog een lesje leren !Hele voetbalstadions
(en vele huiskamers) vol
die zingen dat ónze God de Goddelijkste is
wij als Dietsen de besten - de anderen allemaal sulletjes en losers en wij als blank-blond-blauw-ogig superieur zijn aan de rest. En - als uitverkoren volk - gelukkig van vreemde smetten vrij.

Je zult hier maar wonen en roots in Afrika - Azie
of Zuid-Amerika hebben. Word je meteen ff
goed op je plaats gezet door die maffe Hollanders.

Je zult maar je inburgeringscursus gedaan hebben
en keurig genaturaliseerd zijn.
Dan ga je van zo'n volkslied 's nachts heel erg wakker liggen.

Je zult maar een weldenkende republikein zijn. Of gewoon weldenkend.

Het zingen van het Wilhelmus getuigt van infantiliteit
een totaal gebrek aan realiteitszin en vooral
een stuitend gebrek aan respect voor mede-neder-landers die liever niet, of door hun afkomst niets, met de inhoud te maken hebben.

U zult het evodammer niet horen zingen.
En als u toch de behoefte gevoelt: liever niet in zijn bijzijn.

Volgens critici ga ik voorbij
aan het historisch besef
en moet ik het plaatsen
in de tijd.

Plaatsen in de tijd ?
Die tijd is - gelukkig maar
voorbij.

Is de tijd niet nu dan ?

Het niveau van ons volkslied ontstijgt nauwelijks liedjes als : 'hoeperdepoep zat op de stoep'
'Er hangt me unne bolus an de gat' en anders wel
la-la-la-la-la-la-la-la-la
(herhalend herhalen)

evodammer gaat voor een volkslied dat toekomst heeft.
Dat van mensen uitgaat. Recht doet aan al het moois dat er is
Dat uitgaat van het handvest van de Verenigde Naties.
Een lied dat blij maakt. Hoop geeft. Verbindt.
Een lied dat je wél graag zingt. 
evodammer opteert voor: Pharrell Williams
HappyEen goedbedoelde poging:
Jan Rot - Wilhelmus (alternatieve tekst)

Wilhelmus van Nassaue
Zing ik uit volle borst
Ons volkslied vol vertrouwen
Op vaderland en vorst
Want kleurt ons land oranje
Dan staat mijn hart in brand            
In rouw of bij champagne
Dit is mijn Nederland

Ook toekomst wordt historie
Van vader weer op zoon
Uitheems of Hollands glorie
Dit land is waar ik woon
Een land om van te houden
Een volk van klein tot groot
Wilhelmus van Nassaue
Ben ik trouw tot de dood

Jan Rot zingt het u voor:
http://youtu.be/O4m03cZh4uU

info over het Wilhelmus:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilhelmus

http://vincent.vdne.nl/2010/07/11/de-geschiedenis-en-complete-tekst-van-het-wilhelmus/Amsterdam 1974
(aangepast juni 2014)

Eerste couplet Wilhelmus van Nassouwe
Ben ick van Duytschen bloet,
Den Vaderlant getrouwe
Blyf ick tot in den doot:
Een Prince van Oraengien
Ben ick vrij, onverveert,
Den Coninck van Hispaengien
Heb ick altijt gheeert.

De discussie over 'Duits of Diets bloet' is al uitvoerig gevoerd.
Maar wat zingen mensen die Franse - Engelse - Spaanse - Aziatische - Zuid-Amerikaanse
Italiaanse - Marokkaanse - Turkse - Antilliaanse - Surinaamse - Indische - etc. voorouder hebben ?
'Ben ik van Dietsen bloet' ?  Ik hoop het niet. Zingend jezelf verloochenen ?

Als het al je 'vaderlant'  ('moederlant'?) is - of dat je het zo voelt
ben je dan nog bereid het 'tot in den doet' trouw te blijven ?
Ik ben géén 'prince van Oraengien' en de koning van Hispanje is al heel lang geleden
door dictator Franco in 't gevang gezet.

Tweede couplet
In Godes vrees te leven
Heb ick altyt betracht,
Daerom ben ick verdreven
Om Landt om Luyd ghebracht:
Maer God sal mij regeren
Als een goet Instrument,
Dat ick zal wederkeeren
In mijnen Regiment.
 
Bang zijn voor God (welke God had u gehad willen hebben ? ) is geen deugd.
Dat wij een instrument zijn van een hogere macht lijkt mij iets dat ik zelf wel mag uitmaken.
Er is een groter geheel. Geen hogere macht.
Mijn 'regiment' (in hemel of hel ?) zit niet op mij te wachten.

 
Derde couplet
Lydt u myn Ondersaten
Die oprecht zyn van aert,
Godt sal u niet verlaten
Al zijt ghy nu beswaert:
Die vroom begheert te leven
Bidt Godt nacht ende dach,
Dat hy my cracht wil gheven
Dat ick u helpen mach.
 
'Ondersaten' heeft hier de betekenis van onderdanen. Van minderen. Net geen horigen en lijfeigenen of slaaf maar wel iets in die richting. Als je daar niet in gelooft moet je daar niet over zingen.
Als ik bezwaard ben heeft God mij al verlaten - niet andersom. Een 'vroom' leven of een 'goed' leven
is toch een heel verschil. Die kracht hoef ik niet van Hem of van een Oranjeklant  te krijgen
(hoe lief onze Juultje ook is / het gaat me meer om haar echtgenoot en schoonfamilie).


Vierde couplet
Lyf en goet al te samen
Heb ick u niet verschoont,
Mijn broeders hooch van Namen
Hebbent u oock vertoont:
Graef Adolff is ghebleven
In Vriesland in den slaech,
Syn Siel int ewich Leven
Verwacht den Jongsten dach.
Dood gaan we allemaal
Ook mensen 'hooch van namen'
Graef Adolff is dood. Erg hè !
We moeten zijn voorbeeld volgen.
Liever niet.

Vijfde couplet
Edel en Hooch gheboren
Van Keyserlicken Stam:
Een Vorst des Rijcks vercoren
Als een vroom christen man,
Voor Godes Woort ghepreesen
Heb ick vrij onversaecht,
Als een Helt sonder vreesen
Mijn edel bloet ghewaecht.
 
Klassenmaatschappij. Toen heel gewoon. in 1975 nog steeds iets om blij over te zingen ? 
'Edel en Hooch gheboren' gaat boven het gewone volk. Dat u het maar weet.

Zesde couplet
Mijn Schilt ende betrouwen
Sijt ghy, o Godt mijn Heer,
Op u soo wil ick bouwen
Verlaet mij nimmermeer:
Dat ick doch vroom mach blijven
V dienaer taller stondt,
Die Tyranny verdrijven,
Die my mijn hert doorwondt.
 
God is tyranny.
Dat doorwondt 't hert.
God of Satan: uitdrijven die handel !

Zevende couplet
Van al die my beswaren,
End mijn Vervolghers zijn,
Mijn Godt wilt doch bewaren
Den trouwen dienaer dijn:
Dat sy my niet verrasschen
In haren boosen moet,
Haer handen niet en wasschen
In mijn onschuldich bloet.
 
Dat ik maar bang moet zijn voor boze mannen
die in boosen moet hun handen in mijn onschuldich bloet wassen.
Wie dit wil zingen heeft een rare afwijking.
 
Achtste couplet
Als David moeste vluchten
Voor Saul den Tyran:
Soo heb ick moeten suchten
Met menich Edelman:
Maer Godt heeft hem verheven
Verlost uit alder noot,
Een Coninckrijk ghegheven
In Israel seer groot.
 
Voer voor de bijbel-kenner en Israël-symphatisant.
Wie de Bijbelverhalen niet kent ( de meeste Nederlanders) hoeft niet mee te zingen.

Negende couplet
Na tsuer sal ick ontfanghen
Van Godt mijn Heer dat soet,
Daer na so doet verlanghen
Mijn Vorstelick ghemoet:
Dat is dat ick mach sterven
Met eeren in dat Velt,
Een eewich Rijck verwerven
Als een ghetrouwe Helt.
 
Als andere volkeren met andere godsdienstige inzichten dit zingen
is ons land te klein. 77 maagden voor een martelaar weet-u-nog ?
Maar in ons eigen volkslied mag het opeens wel.

Tiende couplet
Niet doet my meer erbarmen
In mijnen wederspoet,
Dan dat men siet verarmen
Des Conincks Landen goet,
Dat u de Spaengiaerts crencken
O Edel Neerlandt soet,
Als ick daer aen ghedencke
Mijn Edel hert dat bloet.
 
De eerste wedstrijd van het WK2014
is tegen Spanje. Geef ze op hun donder !
Van 80-jarige oorlog naar 2x45 minuten voetbal:
is toch een hele vooruitgang.
 
Elfde couplet
Als een Prins op gheseten
Met mijner Heyres cracht,
Van den Tyran vermeten
Heb ick den Slach verwacht,
Die by Maestricht begraven
Bevreesde mijn ghewelt,
Mijn ruyters sach men draven.
Seer moedich door dat Velt.
 
Stoere mannen op wilde paarden.

Twaalfde couplet
Soo het den wille des Heeren
Op die tyt had gheweest,
Had ick gheern willen keeren
Van u dit swaer tempeest:
Maer de Heer van hier boven
Die alle dinck regeert.
Die men altijd moet loven
En heeftet niet begheert.
 
die smadelijk verloren van de Fransen

Dertiende couplet
Seer Prinslick was ghedreven
Mijn Princelick ghemoet,
Stantvastich is ghebleven
Mijn hert in teghenspoet,
Den Heer heb ick ghebeden
Van mijnes herten gront,
Dat hy mijn saeck wil reden,
Mijn onschult doen bekant.
 
't Zijn net Italianen: 'je kunt niet van ze winnen
wel van ze verliezen'. (J.C.) Maar het is niet mijn schuld (W. v. O.)

Veertiende couplet
Oorlof mijn arme Schapen
Die zijt in grooten noot,
V Herder sal niet slapen
Al zijt ghy nu verstroyt:
Tot Godt wilt v begheven,
Syn heylsaem Woort neemt aen,
Als vrome christen leven,
Tsal hier haest zijn ghedaen.
Wanhoop genoeg.
 
Ik acht u niet hoger dan schapen.
Ik als prince ben trouwens ff gevlucht
dus u zoekt het maar even zelf uit
en u moet vooral heel erg hard bidden.

Vijftiende couplet
Voor Godt wil ick belijden
End zijner grooter Macht,
Dat ick tot gheenen tijden
Den Coninck heb veracht:
Dan dat ick Godt den Heere
Der hoochster Maiesteyt,
Heb moeten obedieren,
Inder gherechticheyt.
 
Een koningh die zegt dat je in een God moet geloven
Een God die je verbiedt om in die koningh te geloven
die zegt dat je in een ándere God moet geloven ?
Snapt u het nog ?http://nl.wikipedia.org/wiki/Wien_Ne%C3%AArlands_bloed